Στα πλαίσια της πειθαρχικής ευθύνης εργαζόμενου στον ιδιωτικό τομέα, προκύπτει σοβαρό ζήτημα, αναφορικά με το αν θα εκκινήσει, συνεχίσει ή ολοκληρωθεί η πειθαρχική διαδικασία κατά του εργαζομένου, ο οποίος  όμως έχει απωλέσει την ιδιότητα του εργαζομένου με σχέση εξάρτησης (είτε με παραίτηση, είτε με απόλυση, ή με συνταξιοδότηση).

Του Γιάννη Καρούζου, Δικηγόρου-Εργατολόγου

Ο εν λόγω προβληματισμός, επικεντρώνεται στο κατά πόσο η ύπαρξη πειθαρχικής ευθύνης του εργαζόμενου, παύει με την απώλεια της ιδιότητας του ως εργαζομένου με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή εάν συνεχίζεται και μπορεί να επιφέρει την τιμώρηση του και μετά την αποχώρησή του από την επιχείρηση.

Καταρχάς η έννοια της πειθαρχικής ευθύνης «ιδρύεται» εξαιτίας της αποτυχίας συμμόρφωσης του εργαζομένου προς τις αρχές και τους κανόνες συμπεριφοράς που ισχύουν εντός της εκμετάλλευσης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συλλογική ομαλή λειτουργία της. Οι συνέπειες των πράξεων του πειθαρχικά διωκόμενου εργαζομένου περιορίζονται συνήθως εντός της επιχείρησης.

Σε περίπτωση που η πειθαρχικώς κολάσιμη συμπεριφορά επιφέρει ευρύτερες συνέπειες, επειδή, π.χ., με αυτήν παραβιάζονται οι κανόνες που διέπουν τη σχέση εξαρτημένης εργασίας ή οι συμβατικοί όροι ή κανόνες του ποινικού δικαίου, αυτές αντιμετωπίζονται με τους αντίστοιχα εφαρμοζόμενους κανόνες του αστικού ή του ποινικού δικαίου στο πλαίσιο της αστικής ή της ποινικής δίκης αντίστοιχα, οι οποίες μπορεί να ξεκινήσουν ή να συνεχισθούν ανεξαρτήτως της λύσης της σχέσης εξαρτημένης εργασίας και, επομένως, ανεξαρτήτως της συνέχισης ή μη υπαγωγής του εργαζομένου στο πειθαρχικό δίκαιο της εκμετάλλευσης.

Ωστόσο η λύση της σχέσης εργασίας επιφέρει την απώλεια της εξάρτησης του εργαζομένου από τον εργοδότη, επιφέρει, δηλαδή, τη λήξη της υπαγωγής του εργαζομένου στο διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη, άρα και στην πειθαρχική του εξουσία. Με δεδομένο ότι με την αποχώρηση του πειθαρχικού παραβάτη από την εκμετάλλευση- επιχείρηση, που ο τελευταίος απασχολούταν, λήγει η επ’ αυτού «εξουσίαση» του εργοδότη γενικά και η πειθαρχική εξουσία ειδικά. Με άλλα λόγια,  ελλείπει οποιαδήποτε νομιμοποιητική βάση για την άσκηση της πειθαρχικής εξουσίας είτε ως έναρξη είτε ως συνέχιση της πειθαρχικής δίκης.

Συμπεραίνεται λοιπόν, ότι την αποχώρηση του πειθαρχικού παραβάτη δεν συντρέχει λόγος δημοσίου συμφέροντος που θα δικαιολογούσε την πραγματική ή πλασματική συνέχιση ύπαρξης και άσκησης των εργοδοτικών εξουσιών με οποιαδήποτε μορφή τους και, συνεπώς, την έναρξη ή συνέχιση της πειθαρχικής δίωξης.

Share This