Τα σημεία-SOS για τις νέες μισθώσεις είναι τα εξής:

Η διάρκεια καθορίζεται ελεύθερα από τους συμβαλλόμενους και στην περίπτωση που έχει συμφωνηθεί μεγαλύτερος χρόνος από την τριετία, τότε ισχύει αυτός. Αν όμως συμφωνηθεί μικρότερος από την τριετία, ή δεν συμφωνηθεί συγκεκριμένη διάρκεια (μίσθωση αορίστου χρόνου), τότε ισχύει η ελάχιστη τριετής διάρκεια που δεσμεύει και τα δύο μέρη. Και οι δύο πλευρές έχουν την απόλυτη ευχέρεια να διαπραγματεύονται και να συμφωνούν σε διαφορετικό χρόνο δέσμευσης ανάλογα με τις προθέσεις τους και τις ανάγκες τους, αλλά όχι λιγότερο από τρία χρόνια. Στις μισθώσεις με σοβαρό επιχειρηματικό αντικείμενο, υπάρχει συνήθως συμφωνία για μεγάλη συμβατική διάρκεια υπέρ του μισθωτή, αλλά είναι δεσμευμένος να παραμείνει στο μίσθιο για μια τριετία.

Οι νέες μισθώσεις μπορούν να λυθούν με νεότερη συμφωνία που θα αποδεικνύεται από τη βεβαίωσης χρονολογίας. Σημειώνεται ότι αν η καταγγελία μιας μίσθωσης από τον ιδιοκτήτη ή τον ενοικιαστή γίνει πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου ή της νόμιμης τριετίας, τότε πρέπει να υπάρξει έγγραφη ειδοποίηση. Σε αυτήν την περίπτωση, η μίσθωση λύνεται τρεις μήνες από την κοινοποίησή της, χωρίς καμιά αποζημίωση προς οποιονδήποτε.

Ο ενοικιαστής έχει το δικαίωμα της 12ετούς παραμονής στο μίσθιο, αν η συμβατική διάρκεια της μίσθωσης είναι μικρότερη, αλλά και όταν είναι μεγαλύτερη από τη συμβατική διάρκεια. Ωστόσο, όταν λήξει η 12ετία, τότε δεν υφίσταται υποχρέωση του ιδιοκτήτη-εκμισθωτή να καταβάλει αποζημίωση 24 μηνιαίων μισθωμάτων για την ενδεχόμενη «άυλη εμπορική αξία», αλλά ούτε και για την περίπτωση αυτόματης τετραετούς παράτασης της διάρκειάς της.

Οι σημερινές μισθώσεις μπορούν να λυθούν κατόπιν συμφωνίας των δύο πλευρών, η οποία πρέπει να αποδεικνύεται από τη χρονολογία. Όταν λήξουν αυτές οι μισθώσεις, τότε μπορούν να καταγγελθούν ελεύθερα από τον μισθωτή ή τον εκμισθωτή, σύμφωνα με το άρθρο 609 του Αστικού Κώδικα.

Στις πάσης φύσεως μισθώσεις είναι απαραίτητος ο προσδιορισμός της χρήσης του οικήματος. Δηλαδή, αν πρόκειται για κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία, κατάστημα, γραφείο, εργαστήριο, αποθήκη, χώρο στάθμευσης κ.λπ. Επιπλέον, πρέπει να περιγράφεται ρητά το επαγγελματικό αντικείμενο (μαγαζί, συνεργείο κ.λπ.) και να αποφεύγετε η γενική αναφορά για «κάθε εμπορική χρήση».

Share This