Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε σήμερα ότι οι τράπεζες της Ευρωζώνης που βρίσκονται υπό την άμεση εποπτεία της, θα μπορούν να εξαιρούν συγκεκριμένα ανοίγματα έναντι κεντρικών τραπεζών από τον δείκτη μόχλευσης.

Η κίνηση αυτή, αναφέρει η ΕΚΤ σε σχετική ανακοίνωση, έχει στόχο να διευκολύνει την εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής. Η απόφαση έρχεται μετά την επιβεβαίωση από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ ότι υπάρχουν έκτακτες συνθήκες λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Ο Κανονισμός για τις Κεφαλαιακές Απαιτήσεις (Capital Requirement Regulation – CRR), όπως έχει τροποποιηθεί για να διευκολυνθούν οι τράπεζες, δίνει τη δυνατότητα στις αρχές τραπεζικής εποπτείας να επιτρέπουν στις τράπεζες να εξαιρούν συγκεκριμένα ανοίγματα έναντι κεντριών τραπεζών από τον δείκτη μόχλευσης.

Όπως διευκρινίζει η ΕΚΤ, τέτοια περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν κέρματα και χαρτονομίσματα, καθώς και καταθέσεις που κρατούνται στην κεντρική τράπεζα.

Οι τράπεζες μπορούν να ωφεληθούν από την εξαίρεση αυτή όταν γνωστοποιούν τους δείκτες μόχλευσης, ένα βασικό κριτήριο για τους επενδυτές, αναφέρει η κεντρική τράπεζα σε σχετική ανακοίνωση.

Όπως επισημαίνει, με βάση τα στοιχεία για την περίοδο έως τα τέλη Μαρτίου 2020, η εξαίρεση αυτή θα αυξήσει τον συνολικό δείκτη μόχλευσης του 5,36% κατά περίπου 0,3 ποσοστιαίες μονάδες.

Σημειώνεται ότι η απαίτηση του 3% στον δείκτη μόχλευσης θα γίνει δεσμευτική στις 28 Ιουνίου του 2021, ωστόσο οι τράπεζες ήδη υποχρεούνται να γνωστοποιούν τα επίπεδα μόχλευσης τους.

Η ισχύς του μέτρου είναι μέχρι τις 27 Ιουνίου του 2021, ενώ στη συνέχεια η Εποπτική Αρχή της ΕΚΤ θα πρέπει να υιοθετήσει νέα απόφαση εάν επιθυμεί να παρατείνει περαιτέρω την εξαίρεση και μετά τον Ιούνιο, όταν η απαίτηση του 3% θα γίνει δεσμευτική.

 

Share This