Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου παρατείνονται τα μέτρα της υποχρεωτικής τηλεργασίας για το 40% των μισθωτών που μπορούν να εργαστούν από απόσταση, καθώς και του κλιμακωτού ωραρίου στην Περιφέρεια Αττικής, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας. Το μέτρο θεσμοθετήθηκε στα τέλη του Σεπτέμβρη, αφορά αποκλειστικά και μόνο την Περιφέρεια Αττικής και ισχύει έως την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Μετά την ανακοίνωση του υπουργείου, αναμένεται η ΚΥΑ που θα παρατείνει την ισχύ του μέτρου από την ερχόμενη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου έως τα τέλη Οκτωβρίου.

Γιάννης Καρούζος -Δικηγόρος

Το σύστημα της υποχρεωτικής τηλεργασίας εφαρμόζεται υποχρεωτικά από τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής μόνο στις περιπτώσεις όπου η εργασία μπορεί να παρασχεθεί από τους εργαζόμενους εξ αποστάσεως σε ποσοστό 40% επί του συνολικού αριθμού των εργαζομένων που μπορούν να απασχοληθούν με το σύστημα αυτό. Εξαιρούνται τα σχολεία και γενικώς οι εκπαιδευτικές δομές του υπουργείου Παιδείας, τα νοσοκομεία και γενικώς οι δομές παροχής υπηρεσιών υγείας, οι φαρμακαποθήκες, οι επιχειρήσεις υπεραγορών τροφίμων και οι ταχυμεταφορές.

Για το σκοπό της διάταξης, που είναι η αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής μεταφοράς και των χώρων εργασίας, κατά τον υπολογισμό του 40% λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των πραγματικά απασχολουμένων στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, των οποίων η εργασία μπορεί να παρασχεθεί εξ αποστάσεως. Δεν λαμβάνονται υπόψη οι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή, καθώς και οι εργαζόμενοι που τελούν σε κάθε είδους νόμιμη άδεια (όπως μητρότητας, ασθένειας κ.α.). Η υποχρεωτική τηλεργασία εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις εργαζομένων που ο χρόνος εργασίας τους είναι μοιρασμένος σε εργασία γραφείου και σε εξωτερικές εργασίες, και μόνο στο βαθμό που η εργασία γραφείου δύναται να παρασχεθεί εξ αποστάσεως. Σε περίπτωση κατά την οποία από τον υπολογισμό του ανωτέρω ποσοστού προκύπτει δεκαδικός αριθμός 0,50 και πάνω γίνεται στρογγυλοποίηση προς τα πάνω.

Υπενθυμίζεται πως όσες επιχειρήσεις παραβούν την υποχρέωση της προαναγγελίας κινδυνεύουν με πρόστιμο 3.000 ευρώ, κατόπιν σχετικού ελέγχου από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Μαζί με το μέτρο της υποχρεωτικής τηλεργασίας, παρατείνεται έως το τέλος Οκτωβρίου και το κυλιόμενο ωράριο στον ιδιωτικό τομέα. Ειδικότερα το κυλιόμενο ωράριο αφορά στην προσέλευση και αποχώρηση από την εργασία σε 4 κύματα, καθώς το ωράριο εργασίας των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα προσαρμόζεται υποχρεωτικά κατά την έναρξη και λήξη, ώστε οι μισθωτοί να προσέρχονται και να αποχωρούν σε βάρδιες ανά μισή ώρα και εντός 2ώρου.

Share This