Πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου της Εθνικής Τράπεζας

Nov 12, 2020

Μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου θα “τρέξει” το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου της Εθνικής Τράπεζας. Το πρόγραμμα ξεκίνησε χθες και απευθύνεται στο σύνολο του Προσωπικού της Τράπεζας, υπαγόμενο και μη στις διατάξεις του Κανονισμού Εργασίας, που παρέχει σ’ αυτή υπηρεσίες βάσει σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, στους απασχολούμενους με σύμβαση έμμισθης εντολής Δικηγόρους καθώς και στο Προσωπικό Καθαριότητας μερικής απασχόλησης, υπό τον όρο ότι κάθε συμμετέχων στο Πρόγραμμα έχει συμπληρώσει:

β) 7ετή υπηρεσία στην Τράπεζα

Όλες οι ηλικιακές κατηγορίες και τα έτη υπηρεσίας στην Τράπεζα πρέπει να είναι συμπληρωμένα με ημερομηνία αναφοράς την 30η Νοεμβρίου 2020. Στα έτη υπηρεσίας συμπεριλαμβάνονται τα έτη υπηρεσίας σε απορροφηθείσες από την Τράπεζα εταιρείες και σε θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου εσωτερικού βάσει σύμβασης εξαρτημένης εργασίας οποιασδήποτε μορφής, υπό τον όρο ότι οι εργαζόμενοι για τα έτη αυτά δεν έχουν λάβει ή δεν διεκδικούν δικαστικά οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω λύσης της σχέσης εργασίας από την Τράπεζα ή τις θυγατρικές Εταιρείες.

Από τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα εξαιρούνται ρητά όσοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην Τράπεζα με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.

Οι εργαζόμενοι μπορούν να επιλέξουν μεταξύ των κάτωθι:

Επιλογή 1: Άμεση αποχώρηση και λύση της σύμβασης εργασίας με καταβολή αποζημίωσης

Ως ημερομηνία τελευταίας εργάσιμης ημέρας και ημερομηνία λύσης της σύμβασης εργασίας/αποχώρησης από την Τράπεζα ορίζεται η 18/12/2020 και ο εργαζόμενος θα εισπράξει εφάπαξ αποζημίωση που θα προκύπτει από το άθροισμα των ακόλουθων:

Ι. Βασική αποζημίωση

Α. Προσωπικό υπαγόμενο στις διατάξεις του Κανονισμού Εργασίας που ανήκει στον Κλάδο του Κύριου Προσωπικού, στον Κλάδο του Τεχνικού Προσωπικού (συμπεριλαμβανομένου και του Υποστηρικτικού Προσωπικού του εν λόγω Κλάδου), στην κατηγορία των Εισπρακτόρων του πρώην Ταμιακού Κλάδου, Δικηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής καθώς και Ειδικοί Συνεργάτες, Σύμβουλοι Διοίκησης και Υπάλληλοι Αορίστου Χρόνου μη υπαγόμενοι στις διατάξεις του Κανονισμού Εργασίας

Όλοι οι όροι του προγράμματος εθελουσίας εξόδου της Εθνικής Τράπεζας

Β. Προσωπικό που ανήκει στον Κλάδο Υποστηρικτικού Προσωπικού καθώς και μη υπαγόμενο στις διατάξεις του Κανονισμού Εργασίας Εργατοτεχνικό Προσωπικό (συμπεριλαμβανομένων καθαριστριών πλήρους και μερικής απασχόλησης)

Το εν λόγω Προσωπικό που έχει συμπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας του και 7ετή υπηρεσία στην Τράπεζα, θα λάβει 35 μηνιαίους μισθούς.

ΙΙ. Προσαύξηση προστατευόμενων τέκνων

Δίνεται €7.000 προσαύξηση επιπλέον της βασικής αποζημίωσης για κάθε προστατευόμενο τέκνο του εκάστοτε συμμετέχοντα (ως τέτοιο νοείται αυτό, το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις, βάσει των οποίων η Τράπεζα χορηγεί το επίδομα τέκνων).

III. Προσαύξηση Μονάδων Δικτύου

Δίνεται προσαύξηση 30% επί της βασικής αποζημίωσης για το Προσωπικό το οποίο στις 30/10/2020 εμπίπτει  σε τουλάχιστον μία από τις παρακάτω κατηγορίες (σε περίπτωση που κάποιος  υπάλληλος εμπίπτει σε περισσότερες από μια κατηγορίες η προσαύξηση θα δοθεί μια φορά):

το Προσωπικό των μονάδων του Δικτύου Καταστημάτων οι εργασίες των οποίων έχει ανακοινωθεί ότι θα διακοπούν,

το Προσωπικό που τελεί στη διάθεση των Διευθύνσεων Δικτύου (εξαιρούμενων όσων έχουν τεθεί στη διάθεση της υπηρεσίας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 31 παρ. 3 του Κανονισμού Εργασίας),

το Προσωπικό του  Δικτύου Καταστημάτων που κατέχει κλιμάκιο ευθύνης χωρίς να του έχουν ανατεθεί οριστικά εποπτικά καθήκοντα με Πράξη Διοίκησης.

ΙV. Προσαύξηση ετών υπηρεσίας

Δίνεται προσαύξηση 20% επί της βασικής αποζημίωσης για το υπαγόμενο στις διατάξεις του Κανονισμού Εργασίας Προσωπικό που ανήκει στον Κλάδο του Κύριου Προσωπικού, στον Κλάδο του Τεχνικού Προσωπικού (συμπεριλαμβανομένου και του Υποστηρικτικού Προσωπικού του εν λόγω Κλάδου), στην κατηγορία των Εισπρακτόρων του πρώην Ταμιακού Κλάδου καθώς και στους Δικηγόρους με σχέση έμμισθης εντολής, οι οποίοι έχουν χρόνο υπηρεσίας στην Τράπεζα ίσο ή μεγαλύτερο των 26 ετών και δεν τους έχουν ανατεθεί οριστικά καθήκοντα ευθύνης ή αντίστοιχη ισοτιμία.

V. Προσαύξηση ηλικίας

Δίνεται προσαύξηση επί της βασικής αποζημίωσης βάσει της ηλικίας του υπαλλήλου, ως εξής:

σδφφ

VΙ. Προσαύξηση για διευκόλυνση τυχόν επιθυμίας για προαιρετική συνέχιση ασφάλισης για λήψη κύριας σύνταξης γήρατος

Για τους υπαλλήλους ηλικίας 55 ετών και άνω δίνεται ποσό επιπλέον της βασικής αποζημίωσης, το οποίο υπολογίζεται ως ακολούθως: ποσοστό 20% επί του μικτού μηνιαίου μισθού πολλαπλασιαζόμενο επί 36 μήνες (3 έτη).

Το τελικό μικτό ποσό της αποζημίωσης (βασική αποζημίωση και προσαυξήσεις, ήτοι άθροισμα Ι έως VI), το οποίο συνιστά αποζημίωση λόγω λύσης της σύμβασης εργασίας των υπαλλήλων με την Τράπεζα, δε θα υπολείπεται των €20.000 και σε καμία περίπτωση δε θα υπερβαίνει τις €150.000.

Τέλος, αποκλειστικά και μόνο για το Προσωπικό των Μονάδων εποπτείας των Γενικών Διευθυντών:

Νομικών Υπηρεσιών,

Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας και του Ομίλου,

Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας και του Ομίλου (συμπεριλαμβανομένου αυτού που εμφανίζεται στη διάθεση Προσωπικού, εξαιρούμενων όσων έχουν τεθεί στη διάθεση της υπηρεσίας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 31 παρ. 3 του Κανονισμού Εργασίας),

Ακίνητης Περιουσίας της Τράπεζας και του Ομίλου,

Λιανικής Τραπεζικής (αφορά τις Μονάδες Διοίκησης – εξαιρείται το Δίκτυο των Καταστημάτων και το Προσωπικό που τελεί στη διάθεση των Διευθύνσεων Δικτύου) και

Λειτουργικής Στήριξης της Τράπεζας και του Ομίλου,

θα δοθεί πρόσθετη προσαύξηση 10% στο τελικό μικτό ποσό αποζημίωσης όπως υπολογίζεται παραπάνω. Η προσαύξηση αυτή θα δοθεί επιπλέον του ανώτατου ορίου των €150.000 εφόσον το άθροισμά της με το τελικό μικτό ποσό αποζημίωσης το ξεπερνά, με ανώτατο όριο προσαύξησης το ποσό των €15.000 και του αθροίσματός της με το τελικό μικτό αποζημίωσης το ποσό των €165.000.

Μακροχρόνιες άδειες

Επιλογή 2: Λήψη διετούς μακροχρόνιας άδειας με αποδοχές και λύση της σύμβασης εργασίας στη λήξη της άδειας

Η Τράπεζα θα χορηγήσει στον εργαζόμενο από 19/12/2020 διετή άδεια με πλήρεις αποδοχές, κατά τη λήξη της οποίας η σύμβασή του θα λυθεί αυτοδικαίως την 18/12/2022.

Επιλογή 3: Λήψη 3ετούς μακροχρόνιας άδειας με αποδοχές και λύση της σύμβασης εργασίας στη λήξη της άδειας

Η Τράπεζα θα χορηγήσει στον εργαζόμενο από 19/12/2020 τριετή άδεια με μηνιαία καταβολή του 75% των αποδοχών, κατά τη λήξη της οποίας η σύμβασή του θα λυθεί αυτοδικαίως την 18/12/2023.

Επιλογή 4: Λήψη 4ετούς μακροχρόνιας άδειας με αποδοχές και λύση της σύμβασης εργασίας στη λήξη της άδειας

Η Τράπεζα θα χορηγήσει στον εργαζόμενο από 19/12/2020 τετραετή άδεια με μηνιαία καταβολή του 60% των αποδοχών, κατά τη λήξη της οποίας η σύμβασή του θα λυθεί αυτοδικαίως την 18/12/2024.

Επιλογή 5: Λήψη 5ετούς μακροχρόνιας άδειας με αποδοχές και λύση της σύμβασης εργασίας στη λήξη της άδειας

Η Τράπεζα θα χορηγήσει στον εργαζόμενο, από 19/12/2020, πενταετή άδεια με μηνιαία καταβολή του 50% των αποδοχών, κατά τη λήξη της οποίας η σύμβασή του θα λυθεί αυτοδικαίως την 18/12/2025.

Επιπλέον για τις επιλογές 2, 3, 4 και 5 (μακροχρόνια άδεια 2 ετών, 3 ετών, 4 ετών και 5 ετών) ισχύουν τα κάτωθι:

Κατά τη λήξη της άδειας θα καταβάλλεται αποζημίωση ίση με τη νόμιμη αποζημίωση καταγγελίας χωρίς προειδοποίηση σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (Ν. 2112/1920, όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 4093/2012 και 4111/2013 και Ν. 3198/1955 και άρθρο 46 παρ. 3 του Κώδικα Δικηγόρων). Ως μηνιαίος μισθός για τον υπολογισμό της αποζημίωσης ορίζονται οι μηνιαίες τακτικές αποδοχές του υπαλλήλου, όπως διαμορφώνονται κατά το χρόνο λήξης της σύμβασης βάσει της Επιλογής 2.

Tο συνολικό μικτό ποσό που προκύπτει από το άθροισμα των παροχών των επιλογών 2, 3, 4 και 5 (μακροχρόνια άδεια 2 ετών, 3 ετών, 4 ετών και 5 ετών) και της νόμιμης αποζημίωσης καταγγελίας χωρίς προειδοποίηση, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μικτό ποσό των €300.000.

Στις περιπτώσεις που το προαναφερόμενο άθροισμα υπερβαίνει το μικτό ποσό των €300.000, το ύψος της αποζημίωσης θα μειώνεται μέχρι το ύψος του συνόλου των παραπάνω παροχών να ανέρχεται σε €300.000.

Ως μηνιαίος μισθός για τις αποδοχές που θα καταβάλλονται κατά τη διάρκεια της μακροχρόνιας άδειας ορίζονται οι μικτές τακτικές αποδοχές που αναλογούν στο μήνα πριν την έναρξη της άδειας (συμπεριλαμβανόμενης της τυχόν αρνητικής διαφοράς που συμφωνήθηκε με την από 24.8.2012 ΕΣΣΕ). Οι μηνιαίες αποδοχές των εργαζομένων θα παραμένουν καθ’ όλη τη διάρκεια της άδειας σταθερές, ανεξαρτήτως μεταβολής της προσωπικής τους κατάστασης ή του ύψους των νόμιμων αποδοχών του Προσωπικού της Τράπεζας με εξαίρεση τις αυξήσεις που αναφέρονται στην Κλαδική Σύμβαση Εργασίας 2019-2021 και στην Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2019-2022 (εδάφιο Α.1).

Κατά τη διάρκεια της μακροχρόνιας άδειας 2, 3, 4 ή 5 ετών θα καταβάλλονται οι αναλογούσες, βάσει των πράγματι καταβαλλόμενων αποδοχών, εισφορές σε Ασφαλιστικά Ταμεία και λοιπούς φορείς ή λογαριασμούς.

Άλλες παροχές

Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Για όσους εκ των συμμετεχόντων εργαζόμενων δεν θα συνταξιοδοτηθούν, η Τράπεζα θα καλύψει την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή) των ιδίων καθώς και των έμμεσα ασφαλισμένων/προστατευόμενων από εκείνους μελών της οικογένειάς τους, ανάλογα με την επιλογή τους, ως ακολούθως:

Άμεση αποχώρηση (Επιλογή 1)

i. Για όσους είναι ασφαλισμένοι στο ΤΥΠΕΤ, θα δοθεί η δυνατότητα επιλογής μεταξύ:

συνέχισης της ασφάλισής τους και καταβολής από την Τράπεζα των αναλογουσών εισφορών στο ΤΥΠΕΤ, για τους ίδιους και για τα, κατά το χρόνο αποχώρησης, έμμεσα ασφαλισμένα μέλη της οικογένειάς τους και για όσο χρόνο αυτά πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, μέχρι τη συνταξιοδότηση και σε κάθε περίπτωση κατ’ ανώτατο όριο μέχρι πέντε (5) έτη ή

παροχής ασφαλιστικής κάλυψης μέσω ασφαλιστικής εταιρείας επιλογής της Τράπεζας, για τους ίδιους και για τα, κατά το χρόνο αποχώρησης, προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς τους (σύζυγο και τέκνα) κατ’ ανώτατο όριο μέχρι δεκαπέντε (15) έτη και μέχρι την ηλικία των 70 ετών.

ii. Για όσους δεν είναι ασφαλισμένοι στο ΤΥΠΕΤ, παροχή ασφαλιστικής κάλυψης μέσω ασφαλιστικής εταιρείας επιλογής της Τράπεζας, για τους ίδιους και για τα, κατά το χρόνο αποχώρησης, προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς τους (σύζυγο και τέκνα) κατ’ ανώτατο όριο μέχρι δεκαπέντε (15) έτη και μέχρι την ηλικία των 70 ετών.

Λήψη 2ετούς μακροχρόνιας άδειας (Επιλογή 2)

Επιλογή μεταξύ:

συνέχισης της ασφάλισής τους και καταβολής από την Τράπεζα των αναλογουσών εισφορών στο ΤΥΠΕΤ, για τους ίδιους και για τα, κατά το χρόνο αποχώρησης, έμμεσα ασφαλισμένα μέλη της οικογένειάς τους και για όσο χρόνο αυτά πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, μέχρι τη συνταξιοδότηση και σε κάθε περίπτωση κατ’ ανώτατο όριο μέχρι τρία (3) έτη μετά τη λύση της σύμβασης εργασίας ή

παροχής ασφαλιστικής κάλυψης κατ’ ανώτατο όριο μέχρι δεκατρία (13) έτη μετά τη λύση της σύμβασης εργασίας και μέχρι την ηλικία των 70 ετών, μέσω ασφαλιστικής εταιρείας επιλογής της Τράπεζας, για τους ίδιους και για τα, κατά το χρόνο αποχώρησης, προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς τους (σύζυγο και τέκνα).

Λήψη 3ετούς μακροχρόνιας άδειας (Επιλογή 3)

Επιλογή μεταξύ:

συνέχισης της ασφάλισής τους και καταβολής από την Τράπεζα των αναλογουσών εισφορών στο ΤΥΠΕΤ, για τους ίδιους και για τα, κατά το χρόνο αποχώρησης, έμμεσα ασφαλισμένα μέλη της οικογένειάς τους και για όσο χρόνο αυτά πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, μέχρι τη συνταξιοδότηση και σε κάθε περίπτωση κατ’ ανώτατο όριο μέχρι δύο (2) έτη μετά τη λύση της σύμβασης εργασίας ή

παροχής ασφαλιστικής κάλυψης κατ’ ανώτατο όριο μέχρι δώδεκα (12) έτη μετά τη λύση της σύμβασης εργασίας και μέχρι την ηλικία των 70 ετών, μέσω ασφαλιστικής εταιρείας επιλογής της Τράπεζας, για τους ίδιους και για τα, κατά το χρόνο αποχώρησης, προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς τους (σύζυγο και τέκνα).

Λήψη 4ετούς μακροχρόνιας άδειας (Επιλογή 4)

Επιλογή μεταξύ:

συνέχισης της ασφάλισής τους και καταβολής από την Τράπεζα των αναλογουσών εισφορών στο ΤΥΠΕΤ, για τους ίδιους και για τα, κατά το χρόνο αποχώρησης, έμμεσα ασφαλισμένα μέλη της οικογένειάς τους και για όσο χρόνο αυτά πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, μέχρι τη συνταξιοδότηση και σε κάθε περίπτωση κατ’ ανώτατο όριο μέχρι ένα (1) έτος μετά τη λύση της σύμβασης εργασίας ή

παροχής ασφαλιστικής κάλυψης κατ’ ανώτατο όριο μέχρι έντεκα (11) έτη μετά τη λύση της σύμβασης εργασίας και μέχρι την ηλικία των 70 ετών, μέσω ασφαλιστικής εταιρείας επιλογής της Τράπεζας, για τους ίδιους και για τα, κατά το χρόνο αποχώρησης, προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς τους (σύζυγο και τέκνα).

Λήψη 5ετούς μακροχρόνιας άδειας (επιλογή 5)

Παροχή ασφαλιστικής κάλυψης κατ’ ανώτατο όριο μέχρι δέκα (10) έτη μετά τη λύση της σύμβασης εργασίας και μέχρι την ηλικία των 70 ετών, μέσω ασφαλιστικής εταιρείας επιλογής της Τράπεζας, για τους ίδιους και για τα, κατά το χρόνο αποχώρησης, προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς τους (σύζυγο και τέκνα).

Στεγαστικά, καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες

Για όσους εκ των συμμετεχόντων έχουν λάβει και δεν έχουν ήδη εξοφλήσει στεγαστικό και  καταναλωτικό δάνειο με όρους που ισχύουν για τους υπαλλήλους της ΕΤΕ και δεν συνταξιοδοτούνται, οι όροι παραμένουν αμετάβλητοι από τη συμφωνημένη λύση της σύμβασης εργασίας ή την έναρξη της μακροχρόνιας άδειας (κατά περίπτωση) μέχρι τη λύση της δανειακής σύμβασης, με την προϋπόθεση ότι αυτό είναι και θα παραμείνει και στο μέλλον ενήμερο. Ειδικά για τις περιπτώσεις στεγαστικών και  καταναλωτικών δανείων στα οποία η λύση εργασιακής σχέσης επιφέρει αυτοδικαίως και τη λύση της δανειακής σύμβασης, η τελευταία δεν λύεται αλλά παρατείνεται μέχρι την προκαθορισμένη λύση της δανειακής σύμβασης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Οι όροι των πιστωτικών καρτών που έχουν ήδη χορηγηθεί θα παραμείνουν αμετάβλητοι μετά από τη συμφωνημένη λύση της σύμβασης εργασίας ή την έναρξη της μακροχρόνιας άδειας (κατά περίπτωση) υπό την προϋπόθεση ότι αυτές είναι και θα παραμείνουν και στο μέλλον ενήμερες. Τυχόν μεταβολή των όρων των παραπάνω προϊόντων δυνάμει Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας ή συλλογικών συμφωνιών οι οποίες θα ισχύουν για το σύνολο του εν ενεργεία Προσωπικού, θα επιφέρει αντίστοιχη μεταβολή και στους όρους των προϊόντων των συμμετεχόντων.

Πηγή:eisodima.gr

Σχετικά Άρθρα

Αυξημένη σύνταξη θα λάβουν 900.000 συνταξιούχοι

Αυξημένη σύνταξη θα λάβουν 900.000 συνταξιούχοι λόγω κατάργησης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στις 21 με 23 Δεκεμβρίου . Η κατάργηση θα δώσει ετήσια αύξηση στις αποδοχές τους  έως τα 676 ευρώ τον χρόνο για τα υψηλά εισοδήματα. Επί της ουσίας θα απαλλαγούν από την...

Παράταση για την ψηφιακή κάρτα εργασίας;

Παράταση για την ψηφιακή κάρτα εργασίας;

Ανακοινώνεται από το υπουργείο Εργασίας ότι παρατείνεται έως την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου και ώρα 12.00 τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την ολοκλήρωση της ψηφιακής απογραφικής διαδικασίας του ωραρίου απασχόλησης, στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, από όλες τις επιχειρήσεις –...

Στην ολομέλεια της Βουλής το ν/σ για την δευτεροβάθμια περίθαλψη

Στην ολομέλεια της Βουλής το ν/σ για την δευτεροβάθμια περίθαλψη

Στην ολομέλεια εισάγεται σήμερα το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας με τίτλο "Δευτεροβάθμια περίθαλψη, ιατρική εκπαίδευση, μισθολογικές ρυθμίσεις για τους ιατρούς και οδοντιάτρους του Εθνικού Συστήματος Υγείας", μετά την κατά πλειοψηφία, ψήφιση του από την αρμόδια...

Join in the conversation

Leave a Comment

0 Comments

Share This