Αλλαγές υπάρχουν φέτος στο έντυπο Ε3.Στο νέο έντυπο υπάρχει πίνακας στον οποίο οι φορολογούμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν αναλυτικά τις πάγιες δαπάνες για το 2020

Δαπάνες που πραγματοποίησαν το 2020 και αφορούν έξοδα για :  μικτές αποδοχές εργαζομένων,εργοδοτικές εισφορές, υποδοχή και φιλοξενία,ενοίκια, ταξιδιού,ύδρευσης, τηλεπικοινωνίες,διαφήμιση και προβολή

Έχει προστεθεί ο κωδικός 99 στον οποίο θα πρέπει να συμπληρωθεί το ποσό από όλες τις επιστρεπτέες προκαταβολές που εισέπραξε ο επαγγελματίας κατά τη διάρκεια του 2020.

Στο έντυπο υπάρχει κι ένας καινούργιος πίνακας με κωδικό 144 ο οποίος αφορά επιδοτήσεις και ενισχύσεις :

·       Κωδ 001 : «Αφορολόγητη αποζημίωση ειδικού σκοπού»

·       Κωδ 002 : «Αφορολόγητη ενίσχυση προς τους πληγέντες από τον κυκλώνα «ΙΑΝΟΣ» (άρθρο2 ν.4728/2020)»

·       Κωδ 003 : «Αφορολόγητη ενίσχυση προς τους πληγέντες (ν.4722/2020)»

·       Κωδ 004 : «Αφορολόγητη αποζημίωση για μισθώσεις τουριστικών καταλυμάτων (άρθρο 36 ν. 4753/2020)»

·       Κωδ 005 : «Αφορολόγητη επιχορήγηση για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων (άρθρο 55 ν. 4758/2020)»

·       Κωδ 006 : «Ωφέλεια λόγω εφάπαξ εξόφλησης οφειλών (ν. 4682/2020, ν. 4690/2020)»

·       Κωδ 007 : «Ωφέλεια από τη διαγραφή υποχρεώσεων στο πλαίσιο προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης (άρθρο 99 επ. πτωχευτικού Κώδικα)»

·       Κωδ 008 : «Αφορολόγητη ενίσχυση στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID 19 στον πρωτογενή τομέα (άρθρο 146 ν.4764/2020)»

·       Κωδ 009 : «Αφορολόγητη ενίσχυση στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID 19 στις εταιρείες ΚΤΕΛ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, τουρ. γραφεία-επιχειρήσεις που διαθέτουν τουρ. λεωφορεία Δ.Χ. (άρθρο 139 ν. 4764/2020)»

·       Κωδ 010 : «Ωφέλεια από τη μη είσπραξη μισθωμάτων στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID 19 (παρ. 2 άρθρο 13 ν. 4690/2020)»

·       Κωδ 011 : «Λοιπές περιπτώσεις αφορολόγητων εσόδων».

Στο έντυπο  έχουν προστεθεί 3 νέοι κωδικοί :

✔ Δαπάνες ενοικίων, εφόσον η εξόφλησή τους δεν έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής

✔ Χρηματικά ποσά ή άλλα ανταλλάγματα που τυχόν καταβλήθηκαν άμεσα ή έμμεσα για μη εξουσιοδοτημένη πώληση διαφημιστικού τηλεοπτικού χρόνου

✔ Δαπάνες για δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που υπερβαίνουν τα λογιστικά κέρδη χρήσης κατά τον χρόνο πραγματοποίησής τους

Share This