Αρχίζει σήμερα η υποβολή των αιτήσεων  στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ «myBusinessSupport» για το πρόγραμμα επιδότησης παγίων δαπανών. Δύο είναι τα βασικά βήματα που πρέπει να κάνουν οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα είναι να υποβάλουν, μέχρι τη 17η Ιουνίου, την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ και να συμπληρώσουν το έντυπο Ε3, το οποίο θα μπορεί να οριστικοποιηθεί χωρίς να είναι απαραίτητη και η υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.

Οι  επιχειρήσεις που είναι επιλέξιμες θα πρέπει πληρούν σωρευτικά τα εξής κριτήρια :

  • να μην ήταν ήδη προβληματικές το 2019, με την εξαίρεση, όμως, των πολύ μικρών ή μικρών επιχειρήσεων.
  • να έχουν υποβάλει τις δηλώσεις ΦΠΑ και φορολογίας εισοδήματος,
  • να απασχολούσαν τουλάχιστον έναν  εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης ή δύο εργαζόμενους μερικής απασχόλησης, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, κατά την 1ηΑυγούστου 2020 ή κατά την 28ηΟκτωβρίου 2020 ή κατά την 1ηΜαΐου 2021,
  • να ανήκαν την 31ηΔεκεμβρίου 2020 σε πληττόμενους κλάδους όπως αυτοί προσδιορίζονται στη σχετική ΚΥΑ,
  • να είναι ενεργές και έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2020,
  • να είναι ΜμΕ μη υποκείμενες σε ΦΠΑ ή υποκείμενες και απαλλασσόμενες ή είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ανεξαρτήτως μεγέθους,
Share This