Στις 31 Μαρτίου εκπνέει η παράταση που έδωσε το ΥΠΟΙΚ για  μεταβιβάσεις που θα πραγματοποιούνται με βεβαίωση μηχανικού, χωρίς την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου.

Από την 1η Απριλίου 2022 όλα τα συμβόλαια θα υπογράφονται με βάση τις νέες αντικειμενικές αξίες, ενώ το κόστος της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 1.000 ευρώ.
Σημειώνεται ότι με νέα διάταξη, αν το επιθυμεί ο μεταβιβάζων ή σε περίπτωση που υφίσταται αδυναμία έκδοσης της βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ εντός τριών τριών ημερών για οποιονδήποτε λόγο, ο μεταβιβάζων έχει τη δυνατότητα να καταβάλει στον συμβολαιογράφο κατά τον χρόνο σύναψης του συμβολαίου, ως εγγύηση μέχρι την εκκαθάριση της οφειλής, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό τρία τοις χιλίοις (0,3‰) επί της αξίας πώλησης του ακινήτου.
Share This