Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση για την παράταση χορήγησης επιδότησης πετρελαίου κίνησης έως τις 30 Ιουνίου 2022.

 Παρατάθηκε με την υπό στοιχεία 56754 ΕΞ 2022/29.4.2022 κοινή υπουργική απόφαση «Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 44010/1.4.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Χορήγηση επιδότησης πετρελαίου κίνησης» (Β΄ 1540)» (Β΄ 2128) έως την 31 Μαΐου 2022, παρατείνεται εκ νέου από τη λήξη της για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός, ήτοι έως και την 30η Ιουνίου 2022. 

Το ύψος της επιδότησης παραμένει στο ποσό των 0,12€ προ ΦΠΑ ανά λίτρο πετρελαίου κίνησης.

Share This