Πέντε προϋποθέσεις θα πρέπει να συγκεντρώνουν σωρευτικά οι εργαζόμενοι που αμείβονται με μπλοκάκι προκειμένου να θεωρηθεί ότι «για τους σκοπούς του Κ.Φ.Ε., υπάρχει εργασιακή σχέση» και οι υπηρεσίες που παρέχουν εμπίπτουν στις διατάξεις της περίπτ. στ’ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ΚΦΕ – Ν. 4172/2013, οι οποίες ορίζουν τις πέντε αυτές προϋποθέσεις.
Πρόκειται για φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων και στοιχείων. Παρέχουν υπηρεσίες στις οποίες προέχει το στοιχείο της συμβουλής ή της επιστημονικής, καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας. Δηλαδή ασκούν δραστηριότητα η οποία δεν εμπεριέχει την έννοια της εμπορικής ιδιότητας αλλά χαρακτηρίζεται ως «ελευθέριο επάγγελμα». Βλ. σχετ. πιο κάτω.
Αυτό σημαίνει ότι κατά την εκκαθάριση της δήλωσης το εισόδημα με βάση τα εκδοθέντα στοιχεία (αφαιρουμένων μόνο των ασφαλιστικών εισφορών) θα φορολογηθεί, με την κλίμακα του εισοδήματος από μισθωτή εργασία, του άρθρου 15 και συνεπώς θα τύχει της μείωσης του φόρου 777 έως 1.340 ευρώ κατά το άρθρο 16. Η έκπτωση φόρου οδηγεί σε έμμεσο αφορολόγητο όριο εισοδήματος 8.636 έως 12.000 ευρώ, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση.

Υπενθυμίζουμε τις πέντε προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά:
α) να υπάρχουν έγγραφες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεις έργου με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, τα οποία δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα τρία,
β) σε περίπτωση που υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από ένα (1) από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες,
γ) να μην έχουν την εμπορική ιδιότητα, (σημ. είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες – βλ. την ΠΟΛ.1047/2015)
δ) να διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση (έδρα) στην κατοικία τους(1) και
ε) να μην αποκτούν εισόδημα από μισθωτή εργασία σύμφωνα με τις περιπτώσεις α’ έως ε’ του άρθρου 12 του Κ.Φ.Ε.

(1)Ερώτημα: Μπορεί να υπαχθεί στις διατάξεις της περίπτ. στ’ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013 φορολογούμενος, ο οποίος φιλοξενείται στην κατοικία των γονέων του και στον οποίο έχει παραχωρηθεί μέρος του ακινήτου, στο οποίο φιλοξενείται, για την άσκηση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας;

Ναι, η υπαγωγή στην ανωτέρω διάταξη καλύπτει και τις περιπτώσεις φιλοξενουμένων στους οποίους έχει παραχωρηθεί μέρος του ακινήτου για την άσκηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, για την οποία προκύπτει τεκμαρτό μίσθωμα για τον παραχωρητή.

2. Ποιοι ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούν να θεωρηθούν εργαζόμενοι με «μπλοκάκι»:

Προκειμένου για την εφαρμογή των διατάξεων της περ. στ’ της παρ.2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013 (αμειβόμενοι με «μπλοκάκι»), θεωρείται ότι δεν έχουν την εμπορική ιδιότητα, επαγγέλματα που με τις καταργηθείσες διατάξεις του ν. 2238/1994, χαρακτηρίζονταν ως ελευθέρια επαγγέλματα.
Περιπτώσεις τέτοιων αμοιβών που δεν έχουν την έννοια της εμπορικής ιδιότητας είναι οι αμοιβές του ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, συμβολαιογράφου, άμισθου υποθηκοφύλακα, δικαστικού επιμελητή, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, περιβαλλοντολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, εκτελεστή μουσικών έργων ή μουσουργού, καλλιτεχνών των κέντρων διασκέδασης, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου, κοινωνικού λειτουργού, εμπειρογνώμονα, ομοιοπαθητικού, εναλλακτικής θεραπείας, ψυχοθεραπευτή, λογοθεραπευτή, λογοπαθολόγου και λογοπεδικού, καθώς και αμοιβές που καταβάλλονται σε πραγματογνώμονες, διαιτητές, εκκαθαριστές γενικά, ελεγκτές Α.Ε., εκτελεστές διαθηκών, εκκαθαριστές κληρονομιών και κηδεμόνες σχολάζουσας κληρονομίας.

Υποχρέωση παρακράτησης φόρου: στις περιπτώσεις της περ. στ’ της παρ.2 του άρθρου 12 (αμειβόμενοι με «μπλοκάκι»), εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην εγκύκλιο ΠΟΛ.1120/2014, σχετικά με την παρακράτηση φόρου 20%.  Βλ. σχετ. την ΠΟΛ. 1047/2015

3. Ο τρόπος φορολογίας που προβλέπεται στην περ. στ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ΚΦΕ (αμειβόμενοι με μπλοκάκι) δεν είναι δυνητικός

Από τη σχετική απόφαση της ΔΕΔ Αθήνας 4237/2018 Ο τρόπος φορολογίας που προβλέπεται στην περ. στ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ΚΦΕ (αμειβόμενοι με μπλοκάκι) δεν είναι δυνητικός:

«Με την ΠΟΛ.1085/20.3.2014 εγκύκλιο διαταγή της ΓΓΔΕ, διευκρινίστηκαν τα ακόλουθα: «11) Θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και το εισόδημα από την άσκηση ατομικής εμπορικής επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ή από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, αφού αφαιρεθούν από αυτό οι υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες δύο (2)προϋποθέσεις, χωρίς να τίθεται θέμα επιλογής από το φορολογούμενο: α) Έχουν έγγραφη σύμβαση με τα φυσικά ή και νομικά πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν τις υπηρεσίες τους, β) Τα φυσικά ή και νομικά πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν τις υπηρεσίες δεν υπερβαίνουν τα τρία (3) ή εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτό ποσοστό 75% των ακαθαρίστων εσόδων να προέρχεται από ένα (1) από τα πρόσωπα που λαμβάνουν τις υπηρεσίες.».

Επειδή από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα για το οποίο ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρου 12 § 2 περ. στ’ του ν. 4172/2013, θεωρείται ότι αποκτούν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και η εκκαθάριση του φόρου γίνεται βάσει των διατάξεων των άρθρων 12 – 20 του ίδιου νόμου, χωρίς να προβλέπεται δυνητικός τρόπος φορολογίας, ανεξάρτητα αν από την εκκαθάριση προκύπτει μεγαλύτερος φόρος απ’ αυτόν που θα προέκυπτε βάσει των διατάξεων των άρθρων 21 – 29 του ίδιου νόμου.

Ως εκ τούτου, δεδομένου ότι ο προσφεύγων ικανοποιεί τις προϋποθέσεις που τίθενται στη διάταξη του άρθρου 12 § 2 περ. στ’ του ν. 4172/2013, το εισόδημα που απέκτησε βάσει των διατάξεων αυτών, εκκαθαρίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 – 29 του ίδιου νόμου.
Κατόπιν των προεκτεθέντων,
Αποφασίζουμε
Την απόρριψη της από 18/07/2018 και με αριθ. πρωτ…….ενδικοφανούς προσφυγής του……του … με ΑΦΜ:……,που κατοικεί στο….., επί της οδού…..αριθ….., τ.κ….., και την επικύρωση της υπ’ αριθμ ……/2018 αρνητικής απάντησης του προϊσταμένου της ΔΟΥ Ηρακλείου Κρήτης, σύμφωνα με τα ανωτέρω».

4. Αμοιβές των «μπλοκάκιδων» – Ποιοι υποχρεούνται να αποστέλλουν βεβαιώσεις με τον κωδικό 1.

Σύμφωνα με την απόφαση Α.1275/2021, οι υπόχρεοι υποβολής ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων αποστέλλουν τις αμοιβές που εντάσσονται στην περ. στ’ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013 (μπλοκάκια)  συμπληρώνοντας τον κωδικό 1 του Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Προσοχή: δεν υποχρεούνται σε υποβολή ετήσιου αρχείου, όσοι υπέβαλαν προσωρινές δηλώσεις απόδοσης παρακρατούμενου φόρου με αναλυτικές εγγραφές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση Α.1101/2019 (μηνιαία αρχεία και δηλώσεις από επιχειρηματική δραστηριότητα).

Υποχρεούνται σε υποβολή ετήσιου αρχείου «ιδιαίτερα από φορείς Δημοσίου και λοιπούς φορείς που εποπτεύονται από την ΕΑΠ μέχρι και την 31.12.2021, ακόμα και στις περιπτώσεις που έχουν υποβάλει προσωρινές δηλώσεις απόδοσης παρακρατούμενου φόρου με αναλυτικές εγγραφές για αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Η ΑΑΔΕ συμπληρώνει στο Ε1 τους φόρους αυτούς, στους κωδικούς 605-606 του πίνακα 4Γ.2 (εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα).
Συνεπώς κατά την εκκαθάριση της δήλωσης, όσον αφορά  το εισόδημα (με βάση το μπλοκάκι) που όπως αναφέραμε πιο πάνω, μεταφέρθηκε από τον κωδικό 453 του πίνακα ΣΤ’ του Ε3  στους κωδικούς 307- 308, (σημ. δεν γίνεται εδώ στους κωδ. 307-308 προσυμπλήρωση από την ΑΑΔΕ), θα φορολογηθεί ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες. Συνεπώς θα υπολογισθεί ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών από τον οποίο  θα αφαιρεθεί ο φόρος (20%) που είναι προ-συμπληρωμένος στους κωδικούς 605-606.

5. Κωδ. 019-020  συμπληρώνονται σε συνδυασμό με τον κωδ. 007 του εντύπου Ε3 (μειωμένο τέλος επιτηδεύματος σε όσους αμείβονται με «μπλοκάκι»)

 

Οι κωδικοί αυτοί έχουν καθιερωθεί προκειμένου να έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του φορολογικού νόμου, 3986/2011 (άρθρο 31 παρ. 1), που ρυθμίζουν ευνοϊκότερη μεταχείριση όσον αφορά το τέλος επιτηδεύματος, σε όσους αμείβονται με «μπλοκάκι» και φορολογούνται σαν μισθωτοί.
Εκτενή αναφορά για το θέμα αυτό κάνουμε στην παρ. 15.7 έως 15.7.6 του βιβλίου μας «Ραντεβού με την εφορία Ι και ΙΙ 2022- Δηλώσεις Φυσικών και Νομικών Προσώπων».

Για τα πρόσωπα αυτά, όσον αφορά το τέλος επιτηδεύματος, εξακολουθούν να ισχύουν τα ποσά όπως αυτά επιβλήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2012 ως εξής:
• 400 ευρώ κάθε χρόνο, για όσους έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους και
• 500 ευρώ κάθε χρόνο, για όσους έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό άνω των 200.000 κατοίκων και
• 300 ευρώ για κάθε υποκατάστημα.

Προσοχή: στους κωδικούς αυτούς ζητούνται επιπλέον πληροφορίες σε αναδυόμενο παράθυρο.

Πως απαντάμε επομένως: Επιλέξτε “X” πάνω στη λέξη “ΝΑΙ” χωρίς να τίθεται θέμα επιλογής σας, αν εσείς ο ίδιος ή η σύζυγος σας είστε επιτηδευματίας που εκδίδει ΑΠΥ, ασκείτε επιχειρηματική δραστηριότητα αλλά δεν έχετε την εμπορική ιδιότητα, ούτε διατηρείτε επαγγελματική εγκατάσταση άλλη από την κατοικία σας και εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες 2 προϋποθέσεις:
• α) Έχετε έγγραφη σύμβαση με φυσικά ή και νομικά πρόσωπα / νομικές οντότητες τα οποία λαμβάνουν τις υπηρεσίες,
• β) Τα φυσικά ή και νομικά πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν τις υπηρεσίες σας δεν υπερβαίνουν τα 3 ή εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτό, ποσοστό 75% των ακαθαρίστων εσόδων σας από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από ένα (1) από τα πρόσωπα που λαμβάνουν τις υπηρεσίες.
• Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που ο φορολογούμενος αποκτά εισόδημα από μισθωτή εργασία, σύμφωνα με μία από τις περιπτώσεις α’ έως ε’ του άρθρου 12. Για τα ανωτέρω έχουν δοθεί διευκρινήσεις με την πολ.1047/12.02.2015.
Υπενθύμιση: Οι φορολογούμενοι που επιλέγουν υποχρεωτικά όταν εμπίπτουν στις διατάξεις της  περ. στ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 ΚΦΕ («μπλοκάκια») φορολογούνται με την κλίμακα από μισθωτή εργασία, άρθρο 15 του ΚΦΕ- Ν.4172/2013, με τις εκπτώσεις του άρθρου 16.  Χάνουν την δυνατότητα έκπτωσης των επιχειρηματικών τους δαπανών, έχουν δικαίωμα έκπτωσης μόνο των ασφαλιστικών τους εισφορών.
Βλ. επίσης πιο κάτω για τους κωδ. 307-308 του πίνακα 4Α της δήλωσης Ε1.

6. Προσοχή συσχετιζόμενοι κωδικοί – αναγραφή στοιχείων σε αναδυόμενο παράθυρο:

Όταν συμπληρώνονται οι παραπάνω κωδικοί 019-020 σε συνδυασμό με τους κωδικούς 307-308 του πίνακα 4Α, απαιτείται η αναγραφή των ΑΦΜ των προσώπων που λαμβάνουν τις υπηρεσίες και σε περίπτωση που αυτοί υπερβαίνουν τους τρεις (3), πρέπει να αναγραφεί οπωσδήποτε ο ΑΦΜ του προσώπου από το οποίο προέρχεται τουλάχιστον το 75% των ακαθαρίστων εσόδων. Αν ο εργοδότης είναι αλλοδαπός που δεν διαθέτει Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα, κατά τη συμπλήρωση των κωδικών αυτών, ανοίγει πίνακας όπου συμπληρώνεται η ένδειξη «αλλοδαπός εργοδότης», οπότε και ο φορολογούμενος προσέρχεται στη Δ.Ο.Υ για προσκόμιση δικαιολογητικών. Για όλους τους εργοδότες ημεδαπής αναγράφεται κανονικά ο Α.Φ.Μ. τους

7. Υπάρχει υποχρέωση δήλωσης Επαγγελματικού Λογαριασμού αν διενεργούνται Β2Β συναλλαγές, παράλληλα με B2C συναλλαγές:

Στην περίπτωση που διενεργούνται Β2Β συναλλαγές παράλληλα με B2C συναλλαγές, υπάρχει υποχρέωση δήλωσης Επαγγελματικού Λογαριασμού, οπότε οι δικαιούχοι πληρωμής υποχρεούνται να δηλώσουν το σύνολο των επαγγελματικών λογαριασμών τους σε περίπτωση που οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής διενεργούνται σε πέραν του ενός επαγγελματικούς λογαριασμούς.

Υποχρέωση και οι «μπλοκάκηδες»:

Τα ανωτέρω ισχύουν αντίστοιχα και για τους φορολογούμενους που αποκτούν εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις της περ. στ’ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013. (εγκύκλιος Ε.2037/2019)

8. «Μπλοκάκι» και μισθωτή εργασία χωρίς επικάλυψη χρονικά -δήλωση με επιφύλαξη:

Τι διευκρίνισε επί της ΠΟΛ.1047/2015 το Υπ. Οικ.  με το έγγραφο – απάντηση (Αρ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1107028 ΕΞ 2015/8.8.2015):
….. «Από τα αναφερόμενα στο ανωτέρω σχετικό προκύπτει, ότι κατά το πρώτο διάστημα του 2014. μεταπτυχιακοί ερευνητές απασχολήθηκαν με σύμβαση εργασίας σε ερευνητικά προγράμματα των εποπτευόμενων από το Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. ερευνητικών κέντρων.
Στη συνέχεια, κατά το δεύτερο μισό του ιδίου έτους, οι ανωτέρω ερευνητές απασχολήθηκαν με σύμβαση έργου στα ίδια ερευνητικά κέντρα με το ίδιο αντικείμενο και εργοδότη χωρίς να υπάρχει επικάλυψη των δύο χρονικών περιόδων απασχόλησης τους.
Λόγω του ότι η εφαρμογή της ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 των εν λόγω προσώπων δεν μπορεί να διακρίνει την μη επικάλυψη των χρονικών διαστημάτων που αντίστοιχα αποκτήθηκαν τα παραπάνω εισοδήματα, στην περίπτωση αυτή οι εν λόγω φορολογούμενοι πρέπει να υποβάλλουν δήλωση με επιφύλαξη ούτως ώστε να διενεργηθεί εκκαθάριση των δηλώσεων τους σύμφωνα με τα ανωτέρω από την αρμόδια Δ.Ο.Υ».

Διευκρινίζεται επίσης, ότι όσον αφορά την υποχρέωση παρακράτησης φόρου στις περιπτώσεις των αμειβομένων με μπλοκάκι (περ. στ’ της παρ.2 του άρθρου 12), τυγχάνουν εφαρμογής τα οριζόμενα στην εγκύκλιο πολ.1120/25.4.2014. (παρακράτηση φόρου 20% και δήλωση για την απόδοση αυτού, το αργότερο τρείς (3) ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής, όπως ορίζει η πολ. 1012/3.2.2014).

Βλ. σχετ. και ερωτο-απαντήσεις από το εγχειρίδιο της ΑΑΔΕ:

Βλ. επίσης Taxheaven – άρθρο του έγκριτου συναδέλφου και φίλου Κωνσταντίνου Δημ. Γραβιά «Aμειβόμενος με «μπλοκάκι» και μισθωτή εργασία (παράλληλα ή όχι)»

9. Εισόδημα από «μπλοκάκι» σε συνδυασμό με παραχώρηση οχήματος από εταιρεία:

Παράδειγμα (από άρθρο του κόμβου Taxheaven): Η εταιρεία «ΔΕΛΤΑ Α.Ε.» παραχώρησε το έτος 2021 ένα αυτοκίνητό της, στον συνεργάτη της, ελεύθερο επαγγελματία «Α», με τον οποίο έχει συνάψει σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών. Ο «Α» πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 12 (συνεπώς εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4172/2013 και φορολογείται ως αμειβόμενος με «μπλοκάκι» ως  εισόδημα από μισθωτή εργασία). Η εταιρεία «ΔΕΛΤΑ Α.Ε.», για την παραχώρηση του οχήματος, με βάση την απόφαση Α.1035/2021, θα χορηγήσει βεβαίωση (από μισθωτή εργασία με κωδ. 15 και θα την υποβάλλει ηλεκτρονικά) υπολογίζοντας το τεκμαρτό εισόδημα που προέκυψε για τον «Α», το οποίο θα φορολογηθεί (για τον «Α»), ως εισόδημα από μισθωτή εργασία.

Ερώτημα: Ποιος είναι εν προκειμένω ο φορολογικός χειρισμός και τι επιπτώσεις θα έχει ο «Α» ως προς τον τρόπο φορολόγησής του λόγω του τεκμαρτού εισοδήματος από την παραχώρηση του οχήματος;
Σύμφωνα με την απόφαση Α.1035/2021: Όταν αποκτάται εισόδημα από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, για την οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην περίπτωση στ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 και παράλληλα αποκτάται και εισόδημα από παροχή σε είδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ΚΦΕ, τότε το εισόδημα που προέρχεται από την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας εντάσσεται για τη φορολόγηση του στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις.

10. Απαλλαγή από την εισφορά αλληλεγγύης στα φορολογικά έτη 2020 και 2021:

Με τις νέες διατάξεις γίνεται μια σημαντική απαλλαγή (σημ. αναστολή) από την εισφορά αλληλεγγύης χωριστά τα εισοδήματα για το 2020 και χωριστά για το 2021. (βλ. σχ. το άρθρο 298 του νόμου 4738/2020 με το οποίο προστέθηκαν οι παράγραφοι 49 και 50 στο άρθρο 72 του ν.4172/2013 και προστέθηκε και παρ. 74 με τον ν. 4799/2021)
…………………………………………………
…………………………
Επίσης για το φορολογικό έτος 2020 επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης στις αμοιβές μελών Δ.Σ. της περ. δ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 ΚΦΕ, καθώς και στο εισόδημα της περ. στ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 ΚΦΕ («μπλοκάκια»).

Για το φορολογικό έτος 2021(2) η απαλλαγή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης θα έχει εφαρμογή αποκλειστικά και μόνο στον ιδιωτικό τομέα για το
→ Εισόδημα από μισθωτή εργασία, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 12 ΚΦΕ (αμοιβές ΔΣ, εισόδημα από «μπλοκάκι», λοιπές αμοιβές άρθρου 12 Κ.Φ.Ε.).
→ Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα (ελ επαγγελματίες, αγρότες, κ.λπ)
→ Εισόδημα από κεφάλαιο [μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα, εισόδημα από ακίνητη περιουσία (ενοίκια, κ.λπ.)]
→ Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου

(2)«Αν το εισόδημα προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 34, η απαλλαγή της παρούσας παρέχεται εφόσον για τα δύο (2) προηγούμενα φορολογικά έτη δεν έτυχε εφαρμογής ο εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας, σύμφωνα με τα άρθρα 30, 31, 32, 33 και 34». (βλ. σχ. την παρ. 50 του άρθρου 72 του ΚΦΕ)

Για το φορολογικό έτος 2021(3) απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α τα εισοδήματα που αποκτώνται από αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις που εισπράττονται το φορολογικό έτος 2021, αλλά ανάγονται στο φορολογικό έτος 2020.

ΝΕΟ Για το φορολογικό έτος 2022(4) η απαλλαγή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης θα έχει εφαρμογή αποκλειστικά και μόνο στον ιδιωτικό τομέα για το
→ Εισόδημα από μισθωτή εργασία, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 12 ΚΦΕ (αμοιβές ΔΣ, εισόδημα από «μπλοκάκι», λοιπές αμοιβές άρθρου 12 Κ.Φ.Ε.).

(4)«Αν το εισόδημα προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 34, η απαλλαγή της παρούσας παρέχεται εφόσον για τα δύο (2) προηγούμενα φορολογικά έτη δεν έτυχε εφαρμογής ο εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας σύμφωνα με τα άρθρα 30, 31, 32, 33 και 34». (βλ. σχ. την παρ. 50 του άρθρου 72 του ΚΦΕ)

11. Κωδικοί του Πίνακα 4Α:

10.1 ο πίνακας 4Α της δήλωσης (Ε1) περιλαμβάνει όλα τα εισοδήματα από μισθωτή εργασία στην ημεδαπή, καθώς και το εισόδημα από μισθωτή εργασία στην αλλοδαπή και καταβάλλεται από το Ελληνικό Δημόσιο. Επίσης το εισόδημα από συντάξεις που καταβάλλονται από το Ελληνικό Δημόσιο, από ημεδαπό κύριο και επικουρικό φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης, καθώς και από επαγγελματικά ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο στην Ελλάδα (βλ. σχετ. άρθρο 5 παρ. 1α και 1β του ΚΦΕ – Ν.4172/2013).
Επίσης περιλαμβάνει εισόδημα από «τα μπλοκάκια».

10.2 Μισθοί – συντάξεις και παράλληλα «μπλοκάκι»:
Όταν συμπληρώνονται εισοδήματα από συντάξεις (κωδ. 303-304, 321-322) και ο φορολογούμενος παράλληλα αποκτά και εισόδημα από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας για την οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην περίπτωση στ’ της παρ.2 του άρθρου 12 του ΚΦΕ («μπλοκάκι»), τότε το εισόδημα που αποκτά από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας φορολογείται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες (σχετ. το ΔΕΑΦ Α 1159118/24.11.2015 έγγραφο).

10.3 «Μπλοκάκι» και παράλληλα εισόδημα από παροχή σε είδος:
Όταν αποκτάται εισόδημα από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, για την οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην περίπτωση στ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ΚΦΕ και παράλληλα αποκτάται και εισόδημα από παροχή σε είδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ΚΦΕ, τότε το εισόδημα που προέρχεται από την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας εντάσσεται για τη φορολόγησή του στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις.

10.4  Ναι «μπλοκάκι» με αντισυμβαλλόμενο (πελάτη) στο εξωτερικό και επίσης με πελάτη ιδιώτη:

10.4.1 Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1109/2017  εγκύκλιο του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις διατάξεις της περίπτ. στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013 (αμείβονται με «μπλοκάκι»), μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες και σε ιδιώτες (όχι επιτηδευματίες),  ήτοι φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα.

(«Από την γραμματική διατύπωση των διατάξεων δεν προκύπτει ότι οι αντισυμβαλλόμενοι που ορίζει η περ. στ’ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013 (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες τα οποία δεν υπερβαίνουν τα τρία ….) πρέπει να ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και συνεπώς, οι διατάξεις αυτές έχουν εφαρμογή και στην περίπτωση που οι αντισυμβαλλόμενοι δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα (ιδιώτες)».

10.4.2  Επίσης σύμφωνα με την ΠΟΛ.1029/2018 εγκύκλιο του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις διατάξεις στις διατάξεις της περίπτ. στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013 (αμείβονται με «μπλοκάκι»), μπορεί να παρέχουν υπηρεσίες σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που έχουν φορολογική κατοικία ή μόνιμη εγκατάσταση στην αλλοδαπή.

Προσοχή: Όταν συμπληρώνονται οι παραπάνω κωδικοί 307-308 σε συνδυασμό με τους κωδικούς 019-020 του πίνακα 2, απαιτείται η αναγραφή των ΑΦΜ των προσώπων που λαμβάνουν τις υπηρεσίες  και σε περίπτωση που αυτοί υπερβαίνουν τους 3, πρέπει να αναγραφεί οπωσδήποτε ο ΑΦΜ του προσώπου από το οποίο προέρχεται τουλάχιστον  το 75% των ακαθαρίστων εσόδων.
Παράδειγμα: αν ένας εργαζόμενος με μπλοκάκι έχει πέντε «πελάτες» και συνολικό ετήσιο εισόδημα 10.000 ευρώ θα πρέπει το εισόδημά του από έναν από τους πελάτες του να είναι τουλάχιστον 7.500 ευρώ.

10.4.3 Πότε ο φορολογούμενος καλείται στη Δ.Ο.Υ. για έλεγχο δικαιολογητικών:

Όταν συμπληρώνονται οι κωδικοί 307- 308 από φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα της περ. στ’ παρ. 2 του άρθρου 12 ΚΦΕ σε συνδυασμό με τους κωδικούς 019-020 του Πίνακα 2, απαιτείται η αναγραφή των ΑΦΜ των προσώπων που λαμβάνουν τις υπηρεσίες, ενώ αν πρόκειται για αλλοδαπό πρόσωπο που δεν διαθέτει ΑΦΜ στην Ελλάδα, ο φορολογούμενος καλείται στη Δ.Ο.Υ. για έλεγχο δικαιολογητικών.

10.5 Κωδικοί  307-308: Προσοχή: Χωρίς ηλεκτρονική πληροφόρηση (εισόδημα από «τα μπλοκάκια»)

 

Κωδικοί  307-308: Εδώ στους κωδικούς 307-308 του υποπίνακα 4Α του Ε1 μεταφέρεται, το ποσό του κωδικού 453 από τον πίνακα ΣΤ΄ του Ε3 «Καθαρό εισόδημα περ. στ’ παραγρ.2 άρθρου 12 ν.4172/2013», για να φορολογηθεί ως εισόδημα από μισθωτή εργασία.  Θα γραφεί συνεπώς το εισόδημα από «τα μπλοκάκια», αφού έχουμε συμπληρώσει στον πίνακα 2 τις ενδείξεις με «ΝΑΙ» στους κωδικούς 019-020, σε συνδυασμό με τον κωδ. 007 του εντύπου Ε3:
Ε1

Ε3

Επισήμανση: Ο κωδ. 007 συνδυαστικά με τον κωδικό 019-020 του Ε1, δίνουν στην εφαρμογή την πληροφορία και για μείωση του τέλους επιτηδεύματος σε όσους αμείβονται με «μπλοκάκι»

Για τα πρόσωπα αυτά, όσον αφορά το τέλος επιτηδεύματος, εξακολουθούν να ισχύουν τα ποσά όπως αυτά επιβλήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2012 ως εξής:
• 400 ευρώ κάθε χρόνο, για όσους έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους και
• 500 ευρώ κάθε χρόνο, για όσους έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό άνω των 200.000 κατοίκων και
• 300 ευρώ για κάθε υποκατάστημα.
Προσοχή: Όταν συμπληρώνονται οι κωδικοί 307-308 σε συνδυασμό με τους κωδικούς 019-020 του Πίνακα 2, απαιτείται η αναγραφή των ΑΦΜ των προσώπων που λαμβάνουν τις υπηρεσίες, ενώ αν πρόκειται για αλλοδαπό πρόσωπο που δεν διαθέτει ΑΦΜ στην Ελλάδα, ο φορολογούμενος καλείται στη Δ.Ο.Υ. για έλεγχο δικαιολογητικών.

10.6 «μπλοκάκια»: συμπληρώνουν το Ε3:

Ε3 κωδ. 007

Γίνεται σαφές ότι «το μπλοκάκι», (οι επιτηδευματίες της περ. στ’ της παρ.2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013), θα περάσει μέσα από το Ε3 και για το σκοπό αυτό πρώτα στο Ε3 θα συμπληρωθεί ο παραπάνω κωδικός 007.

Υπενθυμίζουμε ότι κατά τον προσδιορισμό του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος στο Ε3, από τα ακαθάριστα έσοδα αφαιρούνται μόνο οι δαπάνες των εισφορών στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) – πρώην ασφαλιστικά ταμεία ΟΑΕΕ, ΤΣΜΕΔΕ, κλπ και δεν αφαιρούνται οι υπόλοιπες δαπάνες που έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία.

Βλ. σχ. στην παρ. 23: Έντυπο Ε3 – τι πρέπει να ξέρω – ανάλυση οδηγίες, όπου εξηγούμε για τον υπολογισμό του εισοδήματος των ασκούντων επιχειρηματική δραστηριότητα, όταν πληρούν τις προϋποθέσεις της περίπτωσης στ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013 και φορολογούνται ως μισθωτοί (εργαζόμενοι με μπλοκάκι).

Προσοχή: βλ. εκτενή ανάλυση στις παρ.15.7 έως 15.7.6 και στην παρ. 28.6.9 του βιβλίου μας «Ραντεβού με την εφορία Ι και ΙΙ 2022- Δηλώσεις Φυσικών και Νομικών  Προσώπων», για το πώς προκύπτει το φορολογητέο εισόδημα στον κωδ. 453 του πίνακα ΣΤ΄ στο Ε3 και μεταφέρεται στον κωδ. 307-308 – εδώ – στο Ε1)

10.7  Που θα βρούμε προ-συμπληρωμένο το φόρο που παρακρατήθηκε στα τιμολόγια που εκδώσαμε (μπλοκάκια):

Σύμφωνα με την απόφαση Α.1275/2021, οι υπόχρεοι υποβολής ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων αποστέλλουν τις αμοιβές που εντάσσονται στην περ. στ’ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013 (μπλοκάκια)  συμπληρώνοντας τον κωδικό 1 του Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Προσοχή: Όσοι υπέβαλαν προσωρινές δηλώσεις απόδοσης παρακρατούμενου φόρου με αναλυτικές εγγραφές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση Α.1101/2019 (μηνιαία αρχεία και δηλώσεις από επιχειρηματική δραστηριότητα), δεν υποχρεούνται σε υποβολή ετήσιου αρχείου.
Οι Καταβάλλοντες αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα που δεν είναι υπόχρεοι σε υποβολή προσωρινής δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου με αναλυτικές εγγραφές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1101/2019 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, όπως ισχύει, καθώς και ιδιαίτερα από φορείς Δημοσίου και λοιπούς φορείς που εποπτεύονται από την ΕΑΠ μέχρι και την 31.12.2021, ακόμα και στις περιπτώσεις που έχουν υποβάλει προσωρινές δηλώσεις απόδοσης παρακρατούμενου φόρου με αναλυτικές εγγραφές για αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα, οι οποίοι έχουν την υποχρέωση υποβολής ετήσιου αρχείου,

Φορείς που εποπτεύονταν για ορισμένο διάστημα μέσα στο 2021 από την ΕΑΠ, οι οποίοι υποβάλλουν τα παραπάνω στοιχεία της παρ. 1 (ετήσιο αρχείο) για το διάστημα αυτό (1.1.2021 έως ημερομηνία ενημέρωσης της ΕΑΠ για την παύση εποπτείας), ενώ για το υπόλοιπο διάστημα έτους 2021 δεν θα υποβάλλουν τα στοιχεία της παρ. 1 (ετήσιο αρχείο), καθόσον για το τελευταίο αυτό διάστημα υποβάλλουν μόνο δηλώσεις απόδοσης παρακρατούμενου φόρου με αναλυτικές εγγραφές σύμφωνα με τα οριζόμενα με την υπό στοιχεία Α.1101/2019 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ,

Η ΑΑΔΕ συμπληρώνει στο Ε1 τους φόρους αυτούς, στους κωδικούς 605-606 του πίνακα 4Γ.2 (εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα).
Συνεπώς κατά την εκκαθάριση της δήλωσης, όσον αφορά  το εισόδημα (με βάση το μπλοκάκι) που όπως αναφέραμε πιο πάνω, μεταφέρθηκε από τον κωδικό 453 του πίνακα ΣΤ΄ του Ε3  στους κωδικούς 307- 308, (σημ. δεν γίνεται εδώ στους κωδ. 307-308 προσυμπλήρωση από την ΑΑΔΕ), θα φορολογηθεί ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες. Συνεπώς θα υπολογισθεί ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών από τον οποίο θα αφαιρεθεί ο φόρος (20%) που είναι προ-συμπληρωμένος στους κωδικούς 605-606.

10.8  Υποπίνακας 4Γ2: συντάξεις και παράλληλα αμοιβές από «μπλοκάκι» -το εισόδημα από «μπλοκάκι» φορολογείται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες:

Όταν συμπληρώνονται εισοδήματα από συντάξεις (κωδ. 303-304, 321-322) και ο φορολογούμενος παράλληλα αποκτά και εισόδημα από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας για την οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην περίπτωση στ΄ της παρ.2 του άρθρου 12 του ίδιου νόμου, («μπλοκάκια»), τότε το εισόδημα που αποκτά από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας φορολογείται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες (σχετ. το ΔΕΑΦ Α 1159118/24.11.2015 έγγραφο).

10.9 Αμοιβές από «Μπλοκάκι» και παράλληλα εισόδημα από παροχή σε είδος:

Όταν αποκτάται εισόδημα από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, για την οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην περίπτωση στ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 («μπλοκάκια») και παράλληλα αποκτάται και εισόδημα από παροχή σε είδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ΚΦΕ, τότε το εισόδημα που προέρχεται από την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας εντάσσεται για τη φορολόγηση του στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις.

taxheaven.gr/news/60075/g-xristopoylos-gnwriste-kalytera-ton-forologoymeno-me-mplokaki

Share This