Οι Επιχειρήσεις ως Λήπτες αντικριζόμενων παραστατικών ημεδαπής έτους 2021, ήτοι εξόδων τιμολόγησης και εσόδων αυτοτιμολόγησης, έχουν την υποχρέωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα των αποφάσεων Α.1038/2022 και Α.1138/2020, να τα διαβιβάσουν στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA. Τα παραπάνω διενεργούνται μόνο στην περίπτωση που οι Εκδότες τους, είτε δεν τήρησαν την υποχρέωση διαβίβασης των οριζόμενων δεδομένων με διακριτή ένδειξη «Παράλειψη Διαβίβασης», είτε τα διαβίβασαν με απόκλιση, με διακριτή ένδειξη «Απόκλιση Διαβίβασης», ως προς την συνολική αξία προ ΦΠΑ. Τα δεδομένα διαβιβάζονται με τη χρήση διακριτών Τύπων Παραστατικών Α1 και Α2 ημεδαπής και χαρακτηρισμών συναλλαγών, σύμφωνα με το Παράρτημα της απόφασης Α.1138/2020. Δεν υπάρχει υποχρέωση διαβίβασης, ανά περίπτωση είτε παράλειψης, είτε απόκλισης, ανά αντισυμβαλλόμενο Εκδότη, εφόσον η συνολική αξία προ ΦΠΑ δεν υπερβαίνει ανά ΑΦΜ αντισυμβαλλόμενου και ανά φορολογικό έτος, τα εκατό (100) ευρώ.

Οι περιπτώσεις παράλειψης και απόκλισης διαβίβασης για τις οποίες οι Λήπτες διαβιβάζουν δεδομένα συναλλαγών χονδρικής ημεδαπής, είναι οι παρακάτω:
– Έξοδα τιμολόγησης Λήπτη
– Έσοδα αυτοτιμολόγησης Λήπτη

Οι Τύποι Παραστατικών μέσω των οποίων διαβιβάζονται δεδομένα παράλειψης και απόκλισης διαβίβασης, για χρεωστικές και πιστωτικές συναλλαγές τιμολόγησης και αυτοτιμολόγησης για το έτος 2021, είναι οι παρακάτω:

1η Περίπτωση – «Παράλειψη Διαβίβασης»

Δεδομένα που διαβιβάζει ο Λήπτης στην περίπτωση Παράλειψης Διαβίβασης.

Οι παρακάτω Τύποι Παραστατικών Α1 διαβιβάζονται μόνο από τον Λήπτη:
– 1.1 – Τιμολόγιο Πώλησης_Παράλειψη Διαβίβασης [Λήπτης]
– 1.1 – Τιμολόγιο Πώλησης – Αυτοτιμολόγηση_Παράλειψη Διαβίβασης [Λήπτης]
– 1.6 – Τιμολόγιο Πώλησης / Συμπληρωματικό Παραστατικό_Παράλειψη Διαβίβασης [Λήπτης]
– 1.6 – Τιμολόγιο Πώλησης / Συμπληρωματικό Παραστατικό – Αυτοτιμολόγηση _Παράλειψη Διαβίβασης [Λήπτης]
– 2.1 – Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών_Παράλειψη Διαβίβασης [Λήπτης]
– 2.1 – Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών – Αυτοτιμολόγηση_Παράλειψη Διαβίβασης [Λήπτης]
– 2.4 – Τιμολόγιο Παροχής / Συμπληρωματικό Παραστατικό_Παράλειψη Διαβίβασης [Λήπτης]
– 2.4 – Τιμολόγιο Παροχής / Συμπληρωματικό Παραστατικό – Αυτοτιμολόγηση _Παράλειψη Διαβίβασης [Λήπτης]
– 5.2 – Πιστωτικό Τιμολόγιο / Μη Συσχετιζόμενο_Παράλειψη Διαβίβασης [Λήπτης]
– 5.2 – Πιστωτικό Τιμολόγιο / Μη Συσχετιζόμενο – Αυτοτιμολόγηση_Παράλειψη Διαβίβασης [Λήπτης]
– 8.1 – Ενοίκια – Έσοδο_Παράλειψη Διαβίβασης [Λήπτης]
– 8.2 – Ειδικό Στοιχείο – Απόδειξης Είσπραξης Φόρου Διαμονής_Παράλειψη Διαβίβασης [Λήπτης]

Ο Λήπτης στην περίπτωση αυτή ολοκληρώνει τις διαβιβάσεις του, με τους παραπάνω αντικριζόμενους Τύπους Παραστατικών Α1 και με τους αντίστοιχους χαρακτηρισμούς συναλλαγών α) εξόδων τιμολόγησης και εσόδων αυτοτιμολόγησης κατ’ ελάχιστο είτε με 1.95, είτε με 2.95 ανά περίπτωση, β) χαρακτηρισμούς ΦΠΑ κατά προσέγγιση και γ) δυνητικά χαρακτηρισμούς Ε3. Σε κάθε περίπτωση τα δεδομένα διαβιβάζονται με την επισήμανση «Παράλειψη Διαβίβασης.

Στην περίπτωση παράλειψης διαβίβασης από τον Εκδότη Τύπων Παραστατικών 1.4 – Τιμολόγιο Πώλησης / Πώληση για Λογαριασμό Τρίτων, και 7.1 – Συμβόλαιο – Έσοδο, ο Λήπτης δεν έχει την υποχρέωση διακριτής διαβίβασης τους και διαβιβάζει τα σχετικά δεδομένα με Τύπο Παραστατικού 1.1 Τιμολόγιο Πώλησης_Παράλειψη Διαβίβασης, ανά περίπτωση.

Στην περίπτωση παράλειψης διαβίβασης από τον Εκδότη Τύπου Παραστατικού 1.5 – Τιμολόγιο Εκκαθάρισης, ο Λήπτης δεν έχει την υποχρέωση διακριτής διαβίβασης του και διαβιβάζει τα σχετικά δεδομένα με Τύπο Παραστατικού είτε 1.1 Τιμολόγιο Πώλησης_Αυτοτιμολόγηση_Παράλειψη Διαβίβασης, είτε 2.1 – Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών_Αυτοτιμολόγηση_Παράλειψη Διαβίβασης, για να απεικονίσει τα έσοδα του από την εκκαθάριση και με Τύπο Παραστατικού είτε 1.1 Τιμολόγιο Πώλησης_Παράλειψη Διαβίβασης, είτε 2.1 – Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών_Παράλειψη Διαβίβασης για να απεικονίσει τα έξοδα του από την αμοιβή του Εκδότη.

Στην περίπτωση παράλειψης διαβίβασης από τον Εκδότη Τύπου Παραστατικού 5.1 – Πιστωτικό Τιμολόγιο / Συσχετιζόμενο, ο Λήπτης δεν έχει την υποχρέωση διακριτής διαβίβασης του και διαβιβάζει τα σχετικά δεδομένα με Τύπο Παραστατικού 5.2 – Πιστωτικό Τιμολόγιο / Μη Συσχετιζόμενο.

Δεδομένα που διαβιβάζει ο Εκδότης στην περίπτωση Παράλειψης Διαβίβασης.

Ο Εκδότης λαμβάνει στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA τα παραπάνω δεδομένα από το Λήπτη, για δική του ενημέρωση. Στην περίπτωση που διαφωνεί με τη διαβίβαση του Λήπτη, δεν δύναται να τα χαρακτηρίσει, παρά μόνο να τα επισημάνει ως «Μη Αποδεκτή Συναλλαγή». Τα δεδομένα αυτά δεν επηρεάζουν το λογιστικό και φορολογικό του αποτέλεσμα και δεν απεικονίζονται στο Συνοπτικό του Βιβλίο.

Στην περίπτωση που ο Εκδότης συμφωνεί με την επισήμανση του Λήπτη περί παράλειψης διαβίβασης από μέρους του, διαβιβάζει για λογαριασμό του, τους παρακάτω Τύπους Παραστατικών Α2:
– 11.3 – Απλοποιημένο Τιμολόγιο_ Παράλειψη Διαβίβασης [Εκδότης] για τα έσοδα τιμολόγησης (χρεωστικές συναλλαγές)
– 11.4 – Πιστωτικό Στοιχείο Λιανικής_ Παράλειψη Διαβίβασης [Εκδότης] για τα έσοδα τιμολόγησης (πιστωτικές συναλλαγές)
– 13.1 – Έξοδα – Αγορές Λιανικών Συναλλαγών ημεδαπής / αλλοδαπής_ Παράλειψη Διαβίβασης [Εκδότης] για τα έξοδα αυτοτιμολόγησης (χρεωστικές συναλλαγές)
– 13.31 – Πιστωτικό Στοιχείο Λιανικής ημεδαπής / αλλοδαπής_ Παράλειψη Διαβίβασης [Εκδότης] για τα έξοδα αυτοτιμολόγησης (πιστωτικές συναλλαγές)

Ο Εκδότης στην περίπτωση αυτή ολοκληρώνει τις διαβιβάσεις του, με τους παραπάνω μη αντικριζόμενους Τύπους Παραστατικών Α2 και με τους αντίστοιχους χαρακτηρισμούς συναλλαγών α) εσόδων τιμολόγησης και εξόδων αυτοτιμολόγησης κατ’ ελάχιστο είτε με 1.95, είτε με 2.95 ανά περίπτωση, β) χαρακτηρισμούς ΦΠΑ κατά προσέγγιση και γ) δυνητικά χαρακτηρισμούς Ε3. Σε κάθε περίπτωση τα δεδομένα διαβιβάζονται με την επισήμανση «Παράλειψη Διαβίβασης.

2η Περίπτωση – «Απόκλιση Διαβίβασης»

Δεδομένα που διαβιβάζει ο Λήπτης στην περίπτωση Απόκλισης Διαβίβασης.

Εξαιρετικά για το έτος 2021, στην περίπτωση απόκλισης διαβίβασης, ο Λήπτης διαβιβάζει αποκλειστικά αντικριζόμενους Τύπους Παραστατικών Α1 και όχι μη αντικριζόμενους Τύπους Παραστατικών Α2. Ειδικότερα ο Λήπτης δύναται να χαρακτηρίζει τους αντικριζόμενους Τύπους Παραστατικών Α1 τιμολόγησης και αυτοτιμολόγησης του Εκδότη ως «Απόκλιση Διαβίβασης» και τα δεδομένα αυτά δεν επηρεάζουν το λογιστικό και φορολογικό του αποτέλεσμα. Στη συνέχεια διαβιβάζει, για λογαριασμό του, τους παρακάτω διακριτούς Τύπους Παραστατικών Α1:

Οι παρακάτω Τύποι Παραστατικών Α1 διαβιβάζονται μόνο από τον Λήπτη και μόνο για το έτος 2021: Για χρεωστικές συναλλαγές:
– 1.1 – Τιμολόγιο Πώλησης_ Απόκλιση Διαβίβασης [Λήπτης]
– 1.1 – Τιμολόγιο Πώλησης – Αυτοτιμολόγηση_ Απόκλιση Διαβίβασης [Λήπτης]

Για πιστωτικές συναλλαγές:
– 5.2 – Πιστωτικό Τιμολόγιο / Μη Συσχετιζόμενο_ Απόκλιση Διαβίβασης [Λήπτης]
– 5.2 – Πιστωτικό Τιμολόγιο / Μη Συσχετιζόμενο_Αυτοτιμολόγηση_ Απόκλιση Διαβίβασης [Λήπτης]

Ο Λήπτης στην περίπτωση αυτή ολοκληρώνει τις διαβιβάσεις του, με τους παραπάνω αντικριζόμενους Τύπους Παραστατικών Α1 και με τους αντίστοιχους χαρακτηρισμούς συναλλαγών α) εξόδων τιμολόγησης και εσόδων αυτοτιμολόγησης κατ’ ελάχιστο είτε με 1.95, είτε με 2.95 ανά περίπτωση, β) χαρακτηρισμούς ΦΠΑ κατά προσέγγιση και γ) δυνητικά χαρακτηρισμούς Ε3. Σε κάθε περίπτωση τα δεδομένα διαβιβάζονται με την επισήμανση «Απόκλιση Διαβίβασης».

Δεδομένα που διαβιβάζει ο Εκδότης στην περίπτωση Απόκλισης Διαβίβασης.

Ο Εκδότης λαμβάνει στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA τα παραπάνω δεδομένα από το Λήπτη, για δική του ενημέρωση. Στην περίπτωση που διαφωνεί με τη διαβίβαση του Λήπτη, δεν δύναται να τα χαρακτηρίσει, παρά μόνο να τα επισημάνει ως «Μη Αποδεκτή Συναλλαγή». Τα δεδομένα αυτά δεν επηρεάζουν το λογιστικό και φορολογικό του αποτέλεσμα και δεν απεικονίζονται στο Συνοπτικό του Βιβλίο.

Στην περίπτωση που συμφωνεί διαβιβάζει, για λογαριασμό του, τους παρακάτω Τύπους Παραστατικών Α2:
– 11.3 – Απλοποιημένο Τιμολόγιο_ Απόκλιση Διαβίβασης [Εκδότης] για τα έσοδα τιμολόγησης (χρεωστικές συναλλαγές)
– 11.4 – Πιστωτικό Στοιχείο Λιανικής_Απόκλιση Διαβίβασης [Εκδότης] για τα έσοδα τιμολόγησης (πιστωτικές συναλλαγές)
– 13.1 – Έξοδα – Αγορές Λιανικών Συναλλαγών ημεδαπής / αλλοδαπής_ Απόκλιση Διαβίβασης [Εκδότης] για τα έξοδα αυτοτιμολόγησης (χρεωστικές συναλλαγές)
– 13.31 – Πιστωτικό Στοιχείο Λιανικής ημεδαπής / αλλοδαπής_Απόκλιση Διαβίβασης [Εκδότης] για τα έξοδα αυτοτιμολόγησης (πιστωτικές συναλλαγές)

Ο Εκδότης στην περίπτωση αυτή ολοκληρώνει τις διαβιβάσεις του, με τους παραπάνω μη αντικριζόμενους Τύπους Παραστατικών Α2 και με τους χαρακτηρισμούς συναλλαγών α) εσόδων τιμολόγησης και εξόδων αυτοτιμολόγησης κατ’ ελάχιστο είτε με 1.95, είτε με 2.95 ανά περίπτωση, β) χαρακτηρισμούς ΦΠΑ κατά προσέγγιση και γ) δυνητικά χαρακτηρισμούς Ε3. Σε κάθε περίπτωση τα δεδομένα διαβιβάζονται με την επισήμανση «Απόκλιση Διαβίβασης».

Τρόπος διαβίβασης δεδομένων παράλειψης και απόκλισης διαβίβασης

Για το έτος 2021, τα δεδομένα παράλειψης διαβιβάζονται από τον Λήπτη είτε αναλυτικά ανά εκδιδόμενο λογιστικό στοιχείο είτε συγκεντρωτικά και τα δεδομένα απόκλισης διαβίβασης διαβιβάζονται πάντα συγκεντρωτικά. Σε κάθε περίπτωση τα παραπάνω δεδομένα διαβιβάζονται ανά Α.Φ.Μ. αντισυμβαλλόμενου Εκδότη. Ενδεικτικά διαβιβάζονται τα παρακάτω δεδομένα:

– Α.Φ.Μ. Εκδότη που δεν τήρησε την υποχρέωση διαβίβασης η διαβίβασε με απόκλιση
– Ημερομηνία έκδοσης (για συγκεντρωτική διαβίβαση απόκλισης επιλέγεται πάντα η 31.12.2021)
– Α/Α Εγκατάστασης (0 στην περίπτωση που δεν είναι δυνατό να απεικονιστεί η σωστή εγκατάσταση)
– Τύπος Παραστατικού, με ενδείξεις «Παράλειψη Διαβίβασης» και «Απόκλιση Διαβίβασης» ανά περίπτωση τιμολόγησης και αυτοτιμολόγησης
– Σειρά
– Α/Α Παραστατικού
– Καθαρή αξία
– Φ.Π.Α. κατά προσέγγιση
– Α.Φ.Μ. Λήπτη που διαβιβάζει την παράλειψη και την απόκλιση του Εκδότη βάσει υποχρέωσης

Σε κάθε περίπτωση στην καθαρή αξία του Λήπτη, περιλαμβάνονται ποσά ανεξάρτητα αν αυτά επηρεάζουν το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα. Επιπλέον περιλαμβάνονται και δεδομένα τα οποία αποτελούν έξοδο για τον Λήπτη:
– Λοιποί Φόροι
– Χαρτόσημο
– Τέλη
– Κρατήσεις
– ΦΠΑ και μόνο στην περίπτωση εξοδοποίησης του από το Λήπτη

Τα δεδομένα της παράλειψης διαβίβασης, δύναται να διαβιβάζονται από τον Λήπτη αναλυτικά μόνο στην περίπτωση που ο Εκδότης διαβίβασε το σύνολο των δεδομένων του για το έτος 2021, σύμφωνα με τον κανονικό τρόπο διαβίβασης. Στην περίπτωση που ο Εκδότης διαβίβασε τα δεδομένα του για το έτος 2021, σύμφωνα και με τον εναλλακτικό τρόπο διαβίβασης, συγκεντρωτικά ανά λήπτη και ανά μήνα, ο Λήπτης διαβιβάζει τις περιπτώσεις παράλειψης διαβίβασης με τη διαδικασία της απόκλισης διαβίβασης και μόνο συγκεντρωτικά, καθώς δεν δύναται να γνωρίζει τα λογιστικά στοιχεία (τιμολόγια) που παρέλειψε να διαβιβάσει ο Εκδότης.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, για το έτος 2021, τα δεδομένα παράλειψης και απόκλισης διαβίβασης, δύναται να διαβιβάζονται συγκεντρωτικά ως απόκλιση διαβίβασης, ανά έτος και ανά ΑΦΜ αντισυμβαλλόμενου Εκδότη.

Διαδικασία εντοπισμού περιπτώσεων παράλειψης και απόκλισης διαβίβασης του Εκδότη από τον Λήπτη.

Τα δεδομένα των Αντικριζόμενων Τύπων Παραστατικών Α1 ημεδαπής (Σύνοψη – ΜΑΡΚ) που έχουν υποχρέωση να διαβιβάζουν οι Εκδότες στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, λαμβάνονται από τον Λήπτη με σκοπό τον χαρακτηρισμό τους, για τον προσδιορισμό του λογιστικού και φορολογικού του αποτελέσματος. Ο Λήπτης έχει την υποχρέωση σύμφωνα με τα οριζόμενα της Α.1138/2020, να χαρακτηρίσει τις εν λόγω συναλλαγές. Εξαιρετικά για το έτος 2021 η διαβίβαση χαρακτηρισμού συναλλαγών των παραπάνω δεδομένων από τον Λήπτη, είναι προαιρετική.

Η διαδικασία συσχέτισης εκάστου Τύπου Παραστατικού Α1 ημεδαπής του Εκδότη (Σύνοψη – ΜΑΡΚ) και των αντίστοιχων λογιστικών εγγραφών εξόδων τιμολόγησης και εσόδων αυτοτιμολόγησης που έχουν καταχωριστεί στα λογιστικά αρχεία του Λήπτη, διενεργείται αυτοματοποιημένα, λαμβάνοντας υπόψη κατ’ ελάχιστο, τα παρακάτω επίπεδα συσχέτισης:

 

Ειδικότερα, τα δεδομένα από α/α 1 έως 6, αντιστοιχούν στα πεδία μοναδικής ταυτοποίησης εκάστου Τύπου Παραστατικού, τα πεδία από α/α 7 έως 11, αντιστοιχούν στα αξιακά δεδομένα εκάστου Τύπου Παραστατικού και το πεδίο 12 αναφέρεται στο ΑΦΜ του Λήπτη. Τα πεδία «Σειρά» και «Α/Α», σε κάθε περίπτωση αρκεί να περιέχονται κατά το μέρος που ο Λογιστής της επιχείρησης τα έχει συμπεριλάβει αντίστοιχα στη λογιστική εγγραφή που έχει διενεργήσει. Τα πεδία με α/α 9 και 10 αντιστοιχούν στους λοιπούς φόρους, το χαρτόσημο, τα τέλη και τις κρατήσεις. Για σκοπούς απλοποίησης της διαδικασίας συσχέτισης, τα πεδία των αξιακών δεδομένων (α/α 7 έως 11), επιτρέπεται ανά γραμμή σύνοψης να συσχετίζονται με απόκλιση είτε μικρότερη, είτε μεγαλύτερη των 0,10€, και δεν είναι αποδεκτό η συνολική αξία προ ΦΠΑ ανά αντισυμβαλλόμενο Εκδότη και ανά φορολογικό έτος, να είναι μεγαλύτερη από τα 100€.

Τα επίπεδα συσχέτισης δίνονται για σκοπούς τεκμηρίωσης της αντιστοίχισης των αντικριζόμενων δεδομένων ημεδαπής Εκδότη και Λήπτη. Το αποτέλεσμα της συσχέτισης εντοπίζει με ασφάλεια τις περιπτώσεις παράλειψης και απόκλισης διαβίβασης του Εκδότη, σε σχέση με τα αντίστοιχα δεδομένα των λογιστικών εγγραφών του Λήπτη. Στην περίπτωση της παράλειψης και απόκλισης διαβίβασης από τον Εκδότη, η διαδικασία συσχέτισης αντικριζόμενων δεδομένων ημεδαπής, τεκμηριώνει τις λογιστικές εγγραφές αντικριζόμενων δεδομένων ημεδαπής του Λήπτη που παρέμειναν ανοικτές.

Οι «Ανοικτές Λογιστικές Εγγραφές» του Λήπτη λόγω παράλειψης, δημιουργούν αντικριζόμενους Τύπους Παραστατικών Α1 ημεδαπής για λογαριασμό του, με την ένδειξη «Παράλειψη Διαβίβασης». Τα παραπάνω διαβιβάζονται από τον Λήπτη με τους Τύπους Παραστατικών που δίνονται στην παρούσα θεματική ενότητα, για τις περιπτώσεις εξόδων τιμολόγησης και εσόδων αυτοτιμολόγησης.

Στην περίπτωση της απόκλισης διαβίβασης από τον Εκδότη, η διαδικασία συσχέτισης αντικριζόμενων δεδομένων ημεδαπής, εντοπίζει τους Τύπους Παραστατικών Α1 του Εκδότη που διαβιβάστηκαν με απόκλιση των αξιακών τους δεδομένων, σε σχέση με τις αντίστοιχές λογιστικές εγγραφές του Λήπτη, λαμβάνοντας υπόψη και τα αποδεκτά όρια απόκλισης.

Οι «Ανοικτές Λογιστικές Εγγραφές» του Λήπτη λόγω απόκλισης για το έτος 2021, δημιουργούν αντικριζόμενους Τύπους Παραστατικών Α1 ημεδαπής για λογαριασμό του, με την ένδειξη «Απόκλισης Διαβίβασης» που δίνονται στην παρούσα θεματική ενότητα, για τις περιπτώσεις εξόδων τιμολόγησης και εσόδων αυτοτιμολόγησης.

Οι Τύποι Παραστατικών Α1 του Εκδότη που δεν συσχετίστηκαν με τις λογιστικές εγγραφές του Λήπτη, νοούνται ως «Ανοικτοί ΜΑΡΚ». Στην περίπτωση που ο Λήπτης δεν τα αποδέχεται, τα διαβιβάζει στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, με την ένδειξη «Μη Αποδεκτή Συναλλαγή». Σε κάθε άλλη περίπτωση, εντοπίζονται είτε έξοδα τιμολόγησης είτε έσοδα αυτοτιμολόγησης, τα οποία ο Λογιστής δεν έχει παραλάβει από τον Λήπτη πελάτη του.

Η παραπάνω διαδικασία τεκμηριώνει τον εσωτερικό έλεγχο παραλαβής και λογιστικοποίησης αντικριζόμενων δεδομένων ημεδαπής.

Κανάλια διαβίβασης μέσω των οποίων διαβιβάζονται δεδομένα παράλειψης και απόκλισης διαβίβασης από τον Λήπτη, στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.

Προγράμματα ERP

Ο Λήπτης σε κάθε περίπτωση επιλέγει το πρόγραμμα ERP που διαθέτει, προκείμενου να διαβιβάσει δεδομένα είτε παράλειψης διαβίβασης, είτε απόκλισης διαβίβασης, εφόσον αυτό είναι συμβατό με την ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.

Οι Εταιρίες Λογισμικού του Συνδέσμου Εταιρειών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (Σ.Ε.Π.Ε.), μέσα από την Άτυπη Ομάδα myDATA,_ΣΕΠΕ, τεκμηριώνουν την ομαλή διαδικασία διαβίβασης των δεδομένων στις περιπτώσεις παράλειψης και απόκλισης διαβίβασης, διαθέτοντας στις επιχειρήσεις διακριτές οθόνες με διαδικασίες διαβίβασης δεδομένων σχετικές με τις παραπάνω περιπτώσεις. Η ΑΑΔΕ διασφαλίζει τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να τεκμηριώσουν τις διαβιβάσεις αυτές για το έτος 2021.

Ειδική Φόρμα Καταχώρησης

Οι Επιχειρήσεις Λήπτες, που έχουν τα όρια της Ειδικής Φόρμας Καταχώρησης, δύνανται να διαβιβάσουν τις περιπτώσεις παράλειψης διαβίβασης και απόκλισης διαβίβασης δεδομένων του Εκδότη για το έτος 2021, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία των περιπτώσεων 1 και 2, μέσω της Ειδικής Φόρμας Καταχώρησης. Σε κάθε περίπτωση τα δεδομένα του 2021 διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA σύμφωνα με τα οριζόμενα της Α.1038/2022 και Α.1138/2020.

1. Διαβίβαση Δεδομένων από τον Λήπτη λόγω Παράλειψης Διαβίβασης του Εκδότη

1. Η Επιχείρηση Λήπτης στην περίπτωση μη τήρησης υποχρέωσης διαβίβασης των οριζόμενων δεδομένων από τον Εκδότη, διαβιβάζει για το 2021, σύμφωνα με τα οριζόμενα των αποφάσεων Α.1038/2022 και Α.1138/2020, αναλυτικά τα παρακάτω δεδομένα:

1.1 Η Επιχείρηση Λήπτης στην περίπτωση παράλειψης διαβίβασης χρεωστικών συναλλαγών χονδρικής, διαβιβάζει στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA είτε αναλυτικά, είτε συγκεντρωτικά, κατ’ ελάχιστο τα κάτωθι:

1η Περίπτωση εξόδων τιμολόγησης Λήπτη – Χρεωστικές Συναλλαγές:

1. Σύνοψη με Τύπο Παραστατικού 1.1 Τιμολόγιο Πώλησης της κατηγορίας Α1, με σχετική επισήμανση «Παράλειψη Διαβίβασης».
2. Χαρακτηρισμός συναλλαγών εξόδων με 2.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων (-) / (+) με τη συνολική αξία της συναλλαγής.
3. Χαρακτηρισμός ΦΠΑ κατά προσέγγιση επιλογή κατηγορίας 1 έως 6 και δύναται να συσχετίζεται με τους αντίστοιχους κωδικούς της Περιοδικής ΦΠΑ. Στην περίπτωση επιλογής της κατηγορίας 7 δεν συσχετίζεται με κωδικούς της Περιοδικής ΦΠΑ.
4. Δεν λαμβάνει χαρακτηρισμό και δεν συσχετίζεται με κωδικό Ε3.

2η Περίπτωση εσόδων αυτοτιμολόγησης Λήπτη – Χρεωστικές Συναλλαγές:

1. Σύνοψη με Τύπο Παραστατικού 1.1 Τιμολόγιο Πώλησης της κατηγορίας Α1, με σχετική επισήμανση «Αυτοτιμολόγηση _Παράλειψη Διαβίβασης».
2. Χαρακτηρισμός συναλλαγών εσόδων με 1.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων (-) / (+) με τη συνολική αξία της συναλλαγής.
3. Χαρακτηρισμός ΦΠΑ κατά προσέγγιση επιλογή κατηγορίας 1 έως 6 και δύναται να συσχετίζεται με τους αντίστοιχους κωδικούς της Περιοδικής ΦΠΑ. Στην περίπτωση επιλογής της κατηγορίας 7 δεν συσχετίζεται με κωδικούς της Περιοδικής ΦΠΑ.
4. Δεν λαμβάνει χαρακτηρισμό και δεν συσχετίζεται με κωδικό Ε3.

1.2 Η Επιχείρηση Λήπτης στην περίπτωση παράλειψης διαβίβασης πιστωτικών συναλλαγών χονδρικής, διαβιβάζει στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, είτε αναλυτικά, είτε συγκεντρωτικά, κατ’ ελάχιστο τα κάτωθι:

1η Περίπτωση εξόδων τιμολόγησης Λήπτη – Πιστωτικές Συναλλαγές:

1. Σύνοψη με Τύπο Παραστατικού 5.2 – Πιστωτικό Τιμολόγιο / Μη Συσχετιζόμενο της κατηγορίας Α1 με σχετική επισήμανση «Παράλειψη Διαβίβασης».
2. Χαρακτηρισμός συναλλαγών εξόδων με 2.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων (-) / (+) με τη συνολική αξία της συναλλαγής.
3. Χαρακτηρισμός ΦΠΑ κατά προσέγγιση επιλογή κατηγορίας 1 έως 6 και δύναται να συσχετίζεται με τους αντίστοιχους κωδικούς της Περιοδικής ΦΠΑ. Στην περίπτωση επιλογής της κατηγορίας 7 δεν συσχετίζεται με κωδικούς της Περιοδικής ΦΠΑ.
4. Δεν λαμβάνει χαρακτηρισμό και δεν συσχετίζεται με κωδικό Ε3.

2η Περίπτωση εσόδων αυτοτιμολόγησης Λήπτη – Πιστωτικές Συναλλαγές:

1. Σύνοψη με Τύπο Παραστατικού 5.2 – Πιστωτικό Τιμολόγιο / Μη Συσχετιζόμενο της κατηγορίας Α1 με σχετική επισήμανση «Αυτοτιμολόγηση_Παράλειψη Διαβίβασης».
2. Χαρακτηρισμός συναλλαγών εσόδων με 1.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων (-) / (+) με τη συνολική αξία της συναλλαγής.
3. Χαρακτηρισμός ΦΠΑ κατά προσέγγιση επιλογή κατηγορίας 1 έως 6 και δύναται να συσχετίζεται με τους αντίστοιχους κωδικούς της Περιοδικής ΦΠΑ. Στην περίπτωση επιλογής της κατηγορίας 7 δεν συσχετίζεται με κωδικούς της Περιοδικής ΦΠΑ.
4. Δεν λαμβάνει χαρακτηρισμό και δεν συσχετίζεται με κωδικό Ε3.

2. Διαβίβαση Δεδομένων από τον Εκδότη λόγω Παράλειψης Διαβίβασης από μέρους του

2. Η Επιχείρηση Εκδότης στην περίπτωση μη τήρησης υποχρέωσης διαβίβασης των οριζόμενων δεδομένων από μέρους του, λαμβάνει τον αντικριζόμενο Τύπο Παραστατικού από το Λήπτη με την επισήμανση «Παράλειψη Διαβίβασης». Εφόσον διαφωνεί, δύναται να το χαρακτηρίσει ως «Μη Αποδεκτή Συναλλαγή». Τα δεδομένα διαβίβασης του Λήπτη δεν επηρεάζουν το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα του Εκδότη. Ο Εκδότης στην περίπτωση που συμφωνεί για το 2021, σύμφωνα με τα οριζόμενα των αποφάσεων Α.1038/2022 και Α.1138/2020, διαβιβάζει είτε αναλυτικά, είτε συγκεντρωτικά, τα παρακάτω δεδομένα:

2.1 Η Επιχείρηση Εκδότης στην περίπτωση παράλειψης διαβίβασης χρεωστικών συναλλαγών χονδρικής, διαβιβάζει στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA είτε αναλυτικά, είτε συγκεντρωτικά, κατ’ ελάχιστο τα κάτωθι:

1η Περίπτωση εσόδων τιμολόγησης Εκδότη – Χρεωστικές Συναλλαγές:

1. Σύνοψη με Τύπο Παραστατικού π.χ. με 11.3 – Απλοποιημένο Τιμολόγιο της κατηγορίας Α2 με σχετική επισήμανση «Παράλειψη Διαβίβασης».
2. Χαρακτηρισμός συναλλαγών εσόδων με 1.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων (-) / (+) με τη συνολική αξία της συναλλαγής.
3. Χαρακτηρισμός ΦΠΑ κατά προσέγγιση επιλογή κατηγορίας 1 έως 6 και δύναται να συσχετίζεται με τους αντίστοιχους κωδικούς της Περιοδικής ΦΠΑ. Στην περίπτωση επιλογής της κατηγορίας 7 δεν συσχετίζεται με κωδικούς της Περιοδικής ΦΠΑ.
4. Δεν λαμβάνει χαρακτηρισμό και δεν συσχετίζεται με κωδικό Ε3.

2η Περίπτωση εξόδων αυτοτιμολόγησης Εκδότη – Χρεωστικές Συναλλαγές:

1. Σύνοψη με Τύπο Παραστατικού π.χ. 13.1 – Έξοδα – Αγορές Λιανικών Συναλλαγών ημεδαπής / αλλοδαπής Α2 με σχετική επισήμανση «Αυτοτιμολόγηση _Παράλειψη Διαβίβασης».
2. Χαρακτηρισμός συναλλαγών εξόδων με 2.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων (-) / (+) με τη συνολική αξία της συναλλαγής.
3. Χαρακτηρισμός ΦΠΑ κατά προσέγγιση επιλογή κατηγορίας 1 έως 6 και δύναται να συσχετίζεται με τους αντίστοιχους κωδικούς της Περιοδικής ΦΠΑ. Στην περίπτωση επιλογής της κατηγορίας 7 δεν συσχετίζεται με κωδικούς της Περιοδικής ΦΠΑ.
4. Δεν λαμβάνει χαρακτηρισμό και δεν συσχετίζεται με κωδικό Ε3.

2.2 Η Επιχείρηση Εκδότης στην περίπτωση παράλειψης διαβίβασης πιστωτικών συναλλαγών χονδρικής, διαβιβάζει στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, είτε αναλυτικά, είτε συγκεντρωτικά, κατ’ ελάχιστο τα κάτωθι:

1η Περίπτωση εσόδων τιμολόγησης Εκδότη – Πιστωτικές Συναλλαγές:

1. Σύνοψη με Τύπο Παραστατικού π.χ. 11.4 – Πιστωτικό Στοιχείο Λιανικής της κατηγορίας Α2 με σχετική επισήμανση «Παράλειψη Διαβίβασης».
2. Χαρακτηρισμός συναλλαγών εσόδων με 1.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων (-) / (+) με τη συνολική αξία της συναλλαγής.
3. Χαρακτηρισμός ΦΠΑ κατά προσέγγιση επιλογή κατηγορίας 1 έως 6 και δύναται να συσχετίζεται με τους αντίστοιχους κωδικούς της Περιοδικής ΦΠΑ. Στην περίπτωση επιλογής της κατηγορίας 7 δεν συσχετίζεται με κωδικούς της Περιοδικής ΦΠΑ.
4. Δεν λαμβάνει χαρακτηρισμό και δεν συσχετίζεται με κωδικό Ε3.

2η Περίπτωση εξόδων αυτοτιμολόγησης Εκδότη – Πιστωτικές Συναλλαγές:

1. Σύνοψη με Τύπο Παραστατικού π.χ. 13.31 – Πιστωτικό Στοιχείο Λιανικής ημεδαπής / αλλοδαπής Α2 με σχετική επισήμανση «Αυτοτιμολόγηση_Παράλειψη Διαβίβασης».
2. Χαρακτηρισμός συναλλαγών εξόδων με 2.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων (-) / (+) με τη συνολική αξία της συναλλαγής.
3. Χαρακτηρισμός ΦΠΑ κατά προσέγγιση επιλογή κατηγορίας 1 έως 6 και δύναται να συσχετίζεται με τους αντίστοιχους κωδικούς της Περιοδικής ΦΠΑ. Στην περίπτωση επιλογής της κατηγορίας 7 δεν συσχετίζεται με κωδικούς της Περιοδικής ΦΠΑ.
4. Δεν λαμβάνει χαρακτηρισμό και δεν συσχετίζεται με κωδικό Ε3.

3. Διαβίβαση Δεδομένων από τον Λήπτη λόγω Απόκλισης Διαβίβασης Δεδομένων από τον Εκδότη

3. Η Επιχείρηση Λήπτης, σύμφωνα με τα οριζόμενα των αποφάσεων Α.1038/2022 και Α.1138/2020, στην περίπτωση απόκλισης διαβίβασης των οριζόμενων δεδομένων από τον Εκδότη, για το 2021, διαβιβάζει τα παρακάτω δεδομένα:

3.1 Η Επιχείρηση Λήπτης στην περίπτωση απόκλισης διαβίβασης χρεωστικών συναλλαγών χονδρικής, διαβιβάζει στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, συγκεντρωτικά κατ’ ελάχιστο τα κάτωθι:

1η Περίπτωση εξόδων τιμολόγησης Λήπτη – Χρεωστικές Συναλλαγές:

1. Σύνοψη με Τύπο Παραστατικού 1.1 – Τιμολόγιο Πώλησης – Αυτοτιμολόγηση της κατηγορίας Α1 με σχετική επισήμανση «Απόκλιση Διαβίβασης».
2. Χαρακτηρισμός συναλλαγών εξόδων με 2.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων (-) / (+) με τη συνολική αξία της συναλλαγής.
3. Χαρακτηρισμός ΦΠΑ κατά προσέγγιση επιλογή κατηγορίας 1 έως 6 και δύναται να συσχετίζεται με τους αντίστοιχους κωδικούς της Περιοδικής ΦΠΑ. Στην περίπτωση επιλογής της κατηγορίας 7 δεν συσχετίζεται με κωδικούς της Περιοδικής ΦΠΑ.
4. Δεν λαμβάνει χαρακτηρισμό και δεν συσχετίζεται με κωδικό Ε3.

2η Περίπτωση εσόδων αυτοτιμολόγησης Λήπτη – Χρεωστικές Συναλλαγές:

1. Σύνοψη με Τύπο Παραστατικού με 1.1 – Τιμολόγιο Πώλησης της κατηγορίας Α1 με σχετική επισήμανση «Απόκλιση Διαβίβασης».
2. Χαρακτηρισμός συναλλαγών εσόδων με 1.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων (-) / (+) με τη συνολική αξία της συναλλαγής.
3. Χαρακτηρισμός ΦΠΑ κατά προσέγγιση επιλογή κατηγορίας 1 έως 6 και δύναται να συσχετίζεται με τους αντίστοιχους κωδικούς της Περιοδικής ΦΠΑ. Στην περίπτωση επιλογής της κατηγορίας 7 δεν συσχετίζεται με κωδικούς της Περιοδικής ΦΠΑ.
4. Δεν λαμβάνει χαρακτηρισμό και δεν συσχετίζεται με κωδικό Ε3.

3.2 Η Επιχείρηση Λήπτης στην περίπτωση απόκλισης διαβίβασης πιστωτικών συναλλαγών χονδρικής, διαβιβάζει στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, συγκεντρωτικά κατ’ ελάχιστο τα κάτωθι:

1η Περίπτωση εξόδων τιμολόγησης Λήπτη – Πιστωτικές Συναλλαγές:

1. Σύνοψη με Τύπο Παραστατικού 5.2 – Πιστωτικό Τιμολόγιο / Μη Συσχετιζόμενο_Αυτοτιμολόγηση της κατηγορίας Α1, με σχετική επισήμανση «Απόκλιση Διαβίβασης».
2. Χαρακτηρισμός συναλλαγών εξόδων με 2.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων (-) / (+) με τη συνολική αξία της συναλλαγής.
3. Χαρακτηρισμός ΦΠΑ κατά προσέγγιση επιλογή κατηγορίας 1 έως 6 και δύναται να συσχετίζεται με τους αντίστοιχους κωδικούς της Περιοδικής ΦΠΑ. Στην περίπτωση επιλογής της κατηγορίας 7 δεν συσχετίζεται με κωδικούς της Περιοδικής ΦΠΑ.
4. Δεν λαμβάνει χαρακτηρισμό και δεν συσχετίζεται με κωδικό Ε3.

2η Περίπτωση εσόδων αυτοτιμολόγησης Λήπτη – Πιστωτικές Συναλλαγές:

1. Σύνοψη με Τύπο Παραστατικού 5.2 – Πιστωτικό Τιμολόγιο / Μη Συσχετιζόμενο της κατηγορίας Α1, με σχετική επισήμανση «Απόκλιση Διαβίβασης».
2. Χαρακτηρισμός συναλλαγών εσόδων με 1.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων (-) / (+) με τη συνολική αξία της συναλλαγής.
3. Χαρακτηρισμός ΦΠΑ κατά προσέγγιση επιλογή κατηγορίας 1 έως 6 και δύναται να συσχετίζεται με τους αντίστοιχους κωδικούς της Περιοδικής ΦΠΑ. Στην περίπτωση επιλογής της κατηγορίας 7 δεν συσχετίζεται με κωδικούς της Περιοδικής ΦΠΑ.
4. Δεν λαμβάνει χαρακτηρισμό και δεν συσχετίζεται με κωδικό Ε3.

4. Διαβίβαση Δεδομένων από τον Εκδότη λόγω Απόκλισης Διαβίβασης από μέρους του

4. Η Επιχείρηση Εκδότης στην περίπτωση απόκλισης διαβίβασης δεδομένων από μέρους του, λαμβάνει τον αντικριζόμενο Τύπο Παραστατικού από τον Λήπτη με την επισήμανση «Απόκλιση Διαβίβασης». Εφόσον διαφωνεί δύναται να το χαρακτηρίσει ως «Μη Αποδεκτή Συναλλαγή». Τα δεδομένα διαβίβασης του Λήπτη δεν επηρεάζουν το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα του Εκδότη. Ο Εκδότης στην περίπτωση που συμφωνεί για το 2021, σύμφωνα με τα οριζόμενα των αποφάσεων Α.1038/2022 και Α.1138/2020, διαβιβάζει συγκεντρωτικά τα παρακάτω δεδομένα:

4.1 Η Επιχείρηση Εκδότης στην περίπτωση απόκλισης διαβίβασης χρεωστικών συναλλαγών χονδρικής, διαβιβάζει στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA συγκεντρωτικά κατ’ ελάχιστο τα κάτωθι:

1η Περίπτωση εσόδων τιμολόγησης Εκδότη – Χρεωστικές Συναλλαγές:

1. Σύνοψη με Τύπο Παραστατικού 11.3 – Απλοποιημένο Τιμολόγιο της κατηγορίας Α2 με σχετική επισήμανση «Απόκλιση Διαβίβασης».
2. Χαρακτηρισμός συναλλαγών εσόδων με 1.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων (-) / (+) με τη συνολική αξία της συναλλαγής.
3. Χαρακτηρισμός ΦΠΑ κατά προσέγγιση επιλογή κατηγορίας 1 έως 6 και δύναται να συσχετίζεται με τους αντίστοιχους κωδικούς της Περιοδικής ΦΠΑ. Στην περίπτωση επιλογής της κατηγορίας 7 δεν συσχετίζεται με κωδικούς της Περιοδικής ΦΠΑ.
4. Δεν λαμβάνει χαρακτηρισμό και δεν συσχετίζεται με κωδικό Ε3.

2η Περίπτωση εξόδων αυτοτιμολόγησης Εκδότη – Χρεωστικές Συναλλαγές:

1. Σύνοψη με Τύπο Παραστατικού 13.1 – Έξοδα – Αγορές Λιανικών Συναλλαγών ημεδαπής / αλλοδαπής Α2 με σχετική επισήμανση «Απόκλιση Διαβίβασης».
2. Χαρακτηρισμός συναλλαγών εξόδων με 2.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων (-) / (+) με τη συνολική αξία της συναλλαγής.
3. Χαρακτηρισμός ΦΠΑ κατά προσέγγιση επιλογή κατηγορίας 1 έως 6 και δύναται να συσχετίζεται με τους αντίστοιχους κωδικούς της Περιοδικής ΦΠΑ. Στην περίπτωση επιλογής της κατηγορίας 7 δεν συσχετίζεται με κωδικούς της Περιοδικής ΦΠΑ.
4. Δεν λαμβάνει χαρακτηρισμό και δεν συσχετίζεται με κωδικό Ε3.

4.2 Η Επιχείρηση Εκδότης στην περίπτωση απόκλισης διαβίβασης πιστωτικών συναλλαγών χονδρικής, διαβιβάζει στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, συγκεντρωτικά κατ’ ελάχιστο τα κάτωθι:

1η Περίπτωση εσόδων τιμολόγησης Εκδότη – Πιστωτικές Συναλλαγές:

1. Σύνοψη με Τύπο Παραστατικού 11.4 – Πιστωτικό Στοιχείο Λιανικής της κατηγορίας Α2 με σχετική επισήμανση «Απόκλιση Διαβίβασης».
2. Χαρακτηρισμός συναλλαγών εσόδων με 1.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων (-) / (+) με τη συνολική αξία της συναλλαγής.
3. Χαρακτηρισμός ΦΠΑ κατά προσέγγιση επιλογή κατηγορίας 1 έως 6 και δύναται να συσχετίζεται με τους αντίστοιχους κωδικούς της Περιοδικής ΦΠΑ. Στην περίπτωση επιλογής της κατηγορίας 7 δεν συσχετίζεται με κωδικούς της Περιοδικής ΦΠΑ.
4. Δεν λαμβάνει χαρακτηρισμό και δεν συσχετίζεται με κωδικό Ε3.

2η Περίπτωση εξόδων αυτοτιμολόγησης Εκδότη – Πιστωτικές Συναλλαγές:

1. Σύνοψη με Τύπο Παραστατικού 13.31 – Πιστωτικό Στοιχείο Λιανικής ημεδαπής / αλλοδαπής Α2 με σχετική επισήμανση «Απόκλιση Διαβίβασης».
2. Χαρακτηρισμός συναλλαγών εξόδων με 2.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων (-) / (+) με τη συνολική αξία της συναλλαγής.
3. Χαρακτηρισμός ΦΠΑ κατά προσέγγιση επιλογή κατηγορίας 1 έως 6 και δύναται να συσχετίζεται με τους αντίστοιχους κωδικούς της Περιοδικής ΦΠΑ. Στην περίπτωση επιλογής της κατηγορίας 7 δεν συσχετίζεται με κωδικούς της Περιοδικής ΦΠΑ.
4. Δεν λαμβάνει χαρακτηρισμό και δεν συσχετίζεται με κωδικό Ε3.

5. Χρόνος Διαβίβασης Δεδομένων Παράλειψης και Απόκλισης Λήπτη και Εκδότη

5. Τα δεδομένα της παράλειψης και απόκλισης διαβίβασης του Εκδότη, για το έτος 2021 οριζόμενα των αποφάσεων Α.1038/2022 και Α.1138/2020, διαβιβάζονται από το Λήπτη, έως 31.10.2022.

6. Ειδικότερα Θέματα – Συμπεράσματα

6.1 Ειδικότερα Θέματα Παράλειψης και Απόκλισης Διαβίβασης.

1. Για το έτος 2021, τα δεδομένα παράλειψης διαβιβάζονται από τον Λήπτη είτε αναλυτικά ανά εκδιδόμενο λογιστικό στοιχείο είτε συγκεντρωτικά και τα δεδομένα απόκλισης διαβίβασης διαβιβάζονται πάντα συγκεντρωτικά ανά έτος. Σε κάθε περίπτωση τα παραπάνω δεδομένα διαβιβάζονται ανά Α.Φ.Μ. αντισυμβαλλόμενου Εκδότη και σχετίζονται με χρεωστικές καθώς και με πιστωτικές συναλλαγές τιμολόγησης και αυτοτιμολόγησης.

2. Οι χρεωστικές και πιστωτικές συναλλαγές διαβιβάζονται διακριτά και δεν συγχωνεύονται.

3. Οι Τύποι Παραστατικών που χρησιμοποιούνται έχουν πάντα τις ενδείξεις παράλειψης και απόκλισης διαβίβασης καθώς και τις ενδείξεις τιμολόγησης και αυτοτιμολόγησης.

4. Τα δεδομένα παράλειψης και απόκλισης διαβίβασης περιέχουν τα πεδία ταυτοποίησης εκάστου Τύπου Παραστατικού (UID: ΑΦΜ Εκδότη – Ημερομηνία Έκδοσης – Α/Α Εγκατάστασης- Τύπος Παραστατικού – Σειρά – ΑΑ) και τις ενδείξεις «Παράλειψη Διαβίβασης» και «Απόκλισης Διαβίβασης» ανά περίπτωση.

5. Επιπλέον περιλαμβάνουν την καθαρή αξία, και τον ΦΠΑ που αναλογεί.

6. Η καθαρή αξία δύναται να περιλαμβάνει και ποσά που αποτελούν έξοδα για το Λήπτη και ειδικότερα τους λοιπούς φόρους, χαρτόσημο, τέλη, κρατήσεις, για τα οποία ο Εκδότης για το έτος 2021 δεν έχει την υποχρέωση να τα διαβιβάσει. Επιπλέον στα έξοδα περιλαμβάνεται και το ΦΠΑ που δεν εκπίπτει.

7. Οι χαρακτηρισμοί που επιλέγονται κατ’ ελάχιστο για έσοδα τιμολόγησης και έσοδα αυτοτιμολόγησης είναι με 1.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων (-) / (+) και για έξοδα τιμολόγησης και έξοδα αυτοτιμολόγησης, με 2.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων (-) / (+).

8. Οι χαρακτηρισμοί ΦΠΑ κατά προσέγγιση σχετίζονται με τις κατηγορίες 1 έως 7 και 8 ανά περίπτωση.

9. Κατ’ ελάχιστο δεν διαβιβάζονται χαρακτηρισμοί Ε3.

10. Τα δεδομένα της παράλειψης διαβίβασης δύνανται να ενταχθούν στη διαδικασία διαβίβασης δεδομένων της απόκλισης και να διαβιβαστούν συγκεντρωτικά ανά έτος και ανά ΑΦΜ αντισυμβαλλόμενου Εκδότη.

11. Τα κανάλια διαβίβασης που μπορεί ανά περίπτωση να χρησιμοποιούνται είναι τα προγράμματα ERP και η Ειδική Φόρμα Καταχώρησης.

12. Δεν διαβιβάζονται δεδομένα παράλειψης και απόκλισης από τον Λήπτη, στην περίπτωση Εκδοτών – οντοτήτων οι οποίες σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 5 της Α.1138/2020 διαβιβάζουν τα δεδομένα τους συγκεντρωτικά ανά μήνα για τα έτη 2020, 2021 και 2022.

6.2 Λήπτης – Παράλειψη Διαβίβασης.

1. Ο Λήπτης διαβιβάζει αντικριζόμενα παραστατικά με ένδειξη «Παράλειψη Διαβίβασης».

2. Οι Τύποι Παραστατικών 1.1, 1.6, 2.1, 2.4, 5.2, 8.1, 8.2 με ένδειξη «Παράλειψη Διαβίβασης», διαβιβάζονται μόνο από το Λήπτη.

3. Ο Λήπτης διαβιβάζει σύνοψη και χαρακτηρισμούς εσόδων τιμολόγησης και εξόδων αυτοτιμολόγησης.

4. Οι Τύποι Παραστατικών 1.4 και 7.1, διαβιβάζονται από το Λήπτη με Τύπο Παραστατικού 1.1 με ένδειξη «Παράλειψη Διαβίβασης».

5. Ο Τύπος Παραστατικού 1.5, διαβιβάζεται για το ποσό της εκκαθάρισης (έσοδο Λήπτη), είτε με Τύπο Παραστατικού 1.1_Αυτοτίμολόγηση, είτε με Τύπο Παραστατικού 2.1 Αυτοτιμολόγηση, και για το ποσό της αμοιβής του Εκδότη (έξοδο Λήπτη), είτε με Τύπο Παραστατικού 1.1, είτε με Τύπο Παραστατικού 2.1 με ένδειξη «Παράλειψη Διαβίβασης».

6. Ο Τύπος Παραστατικού 5.1 που ο Εκδότης παρέλειψε να τον διαβιβάσει, διαβιβάζεται από τον Λήπτη με Τύπο Παραστατικού 5.2.

6.3 Εκδότης – Παράλειψη Διαβίβασης.

1. Ο Εκδότης δεν δύναται να χαρακτηρίσει τα παραστατικά που διαβίβασε ο Λήπτης ως παράλειψη.

2. Ο Εκδότης ενημερώνεται με τους αντικριζόμενους Τύπους Παραστατικών που ο Λήπτης διαβίβασε ως παράλειψη διαβίβασης.

3. Στην περίπτωση που ο Εκδότης δεν συμφωνεί δύναται μόνο να τα χαρακτηρίσει ως μη αποδεκτή συναλλαγή.

4. Τα δεδομένα του Λήπτη δεν επηρεάζουν το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα του Εκδότη και δεν ενημερώνουν το Συνοπτικό του Βιβλίο.

5. Στην περίπτωση που ο Εκδότης συμφωνεί, για έξοδα τιμολόγησης διαβιβάζει μη αντικριζόμενα παραστατικά με Τύπους Παραστατικών 11.3 και 11.4, με ένδειξη παράλειψη διαβίβασης.

6. Στην περίπτωση που ο Εκδότης συμφωνεί, για έσοδα αυτοτιμολόγησης διαβιβάζει μη αντικριζόμενα παραστατικά με Τύπους Παραστατικών 13.1 και 13.31, με ένδειξη παράλειψη διαβίβασης.

6.4 Λήπτης – Απόκλιση Διαβίβασης

1. Ο Λήπτης, εξαιρετικά για το 2021, διαβιβάζει αντικριζόμενα παραστατικά Α1.

2. Δύναται να χαρακτηρίζει τους Τύπους Παραστατικών που λαμβάνει από τον Εκδότη ως «Απόκλιση Διαβίβασης». Στην περίπτωση αυτή τα δεδομένα δεν επηρεάζουν το λογιστικό και φορολογικό του αποτέλεσμα.

3. Ο Λήπτης, εξαιρετικά για το 2021, δεν διαβιβάζει μη αντικριζόμενα παραστατικά Α2.

4. Τα δεδομένα της απόκλισης διαβίβασης διαβιβάζονται από τον Λήπτη ως σύνολο και όχι ως διαφορά σε σχέση με τα αντίστοιχα δεδομένα που διαβίβασε ο Εκδότης.

6.5 Εκδότης – Απόκλιση Διαβίβασης

1. Ο Εκδότης, εξαιρετικά για το 2021, λαμβάνει δεδομένα από τα αντικριζόμενα παραστατικά Α1 του Λήπτη.

2. Ο Εκδότης στην περίπτωση που συμφωνεί, δύναται να ακυρώνει το αντικριζόμενο Τύπο Παραστατικού που ο Λήπτης επισήμαινε ως απόκλιση.

3. Ο Εκδότης στην περίπτωση που συμφωνεί, διαβιβάζει μη αντικριζόμενα παραστατικά Α2 και συγκεκριμένα Τύπους Παραστατικών 11.3 και 11.4 για τα έσοδα τιμολόγησης και Τύπους Παραστατικών 13.1 και 13.31 για τα έξοδα αυτοτιμολόγησης.

Πηγή:taxheaven.gr

Share This