Στη λήψη του επιδόματος ανεργίας, προϋπόθεση, μεταξύ άλλων, είναι η ιδιότητα του ανέργου έπειτα από έγκυρη λύση της σύμβασης εργασίας.

Γιάννης Καρούζος -Εργατολόγος

Εφόσον ο απολυθείς εργαζόμενος  απασχολούταν με σύμβαση αορίστου χρόνου, απαιτείται να λάβει χώρα καταγγελία εκ μέρους του εργοδότη. Σε περίπτωση απασχόλησης με σύμβαση ορισμένου χρόνου, αρκεί η λύση αυτής μετά το πέρας της χρονικής διάρκειας ισχύος της.

Εάν όμως, ο εργαζόμενος αποχωρήσει οικειοθελώς, δεν δικαιούται το επίδομα ανεργίας

Share This