Πρόσφατη δημοσίευση της Εγκυκλίου 28/2022 του e-ΕΦΚΑ, αφορά στους διαζευγμένους συζύγους και τις παροχές σε είδος που μπορούν να λάβουν.

Μαργαρίτα Κάρδαρη -Εργατολόγος

Με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 4 του Ν 4529/2018 και σύμφωνα με τις οδηγίες του με αρ. πρωτ. 80000/85840/774/3-11-2021 εγγράφου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, δίνεται η δυνατότητα στους ανασφάλιστους διαζευγμένους να ενταχθούν στην προαιρετική ασφάλιση του e- ΕΦΚΑ και να διατηρήσουν το δικαίωμα για παροχές σε είδος από τον ΕΟΠΥΥ όπως παροχή ιατρικής , νοσοκομειακής , φαρμακευτικής περίθαλψης, καταβάλλοντας τις αντίστοιχες εισφορές μηνιαίως υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Για να διατηρηθεί το δικαίωμα της ασφαλιστικής κάλυψης, θα πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά στο πρόσωπο του /ης ενδιαφερόμενου τα παρακάτω κριτήρια:

  • ο γάμος πρέπει να έχει λυθεί μετά τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας
  • να μην υπάρχει άλλο δικαίωμα άμεσης ή έμμεσης ασφάλισης για παροχές από άλλο ασφαλιστικό ταμείο. «Ουσιαστικά αυτό που αναφέρει η διάταξη είναι να μην εργάζεται ο διαζευγμένος ούτε να καλύπτεται ως προστατευόμενο μέλος από άλλο ταμείο»
  • να υποβάλει το σχετικό αίτημά του εντός έτους από την έκδοση
    της οριστικής απόφασης του διαζυγίου .
  • Σε περίπτωσή που υπάρχουν οφειλές θα πρέπει να εξοφληθούν ή να ρυθμιστούν και να τηρούνται οι όροι της ρύθμισης:

– ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
– ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Share This