Στον οφειλέτη που εντάσσεται στο Κ.Ε.Α.Ο. αποστέλλεται  η «Ατομική Ειδοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών» με την οποία ενημερώνεται ότι η οφειλή του έχει μεταφερθεί στο Κ.Ε.Α.Ο. και ότι αν δεν ανταποκριθεί εντός 20 ημερών με εξόφληση ή διακανονισμό θα ξεκινήσει η διαδικασία της αναγκαστικής είσπραξης. Η ατομική ειδοποίηση αποστέλλεται ως εξής:

Ηλεκτρονικά, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών e-ΕΦΚΑ, εάν είναι εγγεγραμμένος χρήστης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. (π.χ. εργοδότης που υποβάλλει Α.Π.Δ., οφειλέτης τ. Φ.Κ.Α. που είναι πιστοποιημένος χρήστης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών).

Μέσω ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή. Βάσει των διατάξεων του άρθρου 33 του Ν.4321/2015, οι ειδοποιήσεις που στέλνονται με συστημένη επιστολή στην τελευταία δηλωθείσα διεύθυνση κατοικίας θεωρούνται ως κοινοποιημένες μετά την παρέλευση 15 ημερών από την αποστολή.

Share This