Όροι Χρήσης

  1. Οι χρήστες της ιστοσελίδας sbctv.gr της εταιρείας “SBCTV ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ.” (εφεξής η “Εταιρεία”) αποδέχονται πλήρως τους παρακάτω Όρους Παροχής Υπηρεσιών και αναγνωρίζουν ότι αυτοί είναι δεσμευτικοί σε κάθε χρήση της ως άνω ιστοσελίδας. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, όποτε το επιθυμεί, τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών με την προϋπόθεση να γνωστοποιεί τις εκάστοτε τροποποιήσεις που γίνονται στην ιστοσελίδα. Η απόφαση του χρήστη να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα μετά την ανακοίνωση των ανωτέρω τροποποιήσεων, συνεπάγεται από μέρους του, και την πλήρη αποδοχή αυτών.
  2. Οι πληροφορίες που παρέχει η “Εταιρεία” μέσω της ιστοσελίδας sbctv.gr δύνανται να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά προς ενημέρωση των χρηστών και όχι για εμπορικούς, επενδυτικούς ή άλλους σκοπούς. Οι πληροφορίες που παρέχονται δεν αποτελούν σύσταση αγοράς ή πώλησης κινητών αξιών αλλά ούτε παρότρυνση για οποιαδήποτε μορφή επένδυσης. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη, σε αντίθετη περίπτωση.
  3. Για τις πληροφορίες που παρέχονται, η Εταιρεία έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασταύρωση και εξασφάλιση της εγκυρότητά τους. Εντούτοις, δεν υφίσταται καμία δέσμευση από πλευρά της, ως προς την ακρίβεια, πληρότητα, επικαιρότητα και εγκυρότητα των πληροφοριών και ως εκ τούτου δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη που προκύπτει από την παροχή τους. Η χρήση της ιστοσελίδας sbctv.gr γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του Χρήστη.
  4. Ο Χρήστης ευθύνεται έναντι της Εταιρείας, για οποιαδήποτε ζημία (θετική, αποθετική κλπ.), απώλεια (κερδών, υπεραξίας κλπ.) ή δαπάνη προξένησε σε αυτούς λόγω της παραβίασης οποιουδήποτε από τους όρους του παρόντος ή λόγω της προκλήσεως οποιασδήποτε βλάβης στην ιστοσελίδα sbctv.gr με την αποστολή ή μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο υλικού που περιέχει ιούς λογισμικού ή άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιασθεί ειδικά για τη διακοπή, την καταστροφή ή το περιορισμό της λειτουργίας της ιστοσελίδας.
  5. Ο Χρήστης αποδέχεται πλήρως τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και των εμπορικών σημάτων, ευρεσιτεχνίας,  επωνυμιών τα οποία διαθέτει η Εταιρεία ή οι προμηθευτές της επί των προϊόντων, υλικού, προγραμμάτων, υπηρεσιών και εν γένει στοιχείων που περιέχονται στις πληροφορίες που λαμβάνει μέσω της ιστοσελίδας, αναλαμβάνει δε τη ρητή υποχρέωση να συμμορφώνεται πάντοτε με οποιοδήποτε περιορισμό απορρέει από τα δικαιώματα αυτά. Απαγορεύεται η χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας αναδημοσίευση, πώληση, εμπορία, αναπαραγωγή, αντιγραφή, μετάδοση, μετάφραση, τροποποίηση, διασκευή, ανακοίνωση ή η με οποιοδήποτε τρόπο (ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό κλπ.) εκμετάλλευση του περιεχομένου των πληροφοριών, υπηρεσιών και υλικού που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας sbctv.gr. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η μεμονωμένη αντιγραφή, αποθήκευση ή εκτύπωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας ή τμήματος αυτής για αυστηρά προσωπική χρήση του Χρήστη.
  6. H Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διαφοροποιεί, να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα ή ακόμη και να περιορίζει κάποιες από τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Σε όλες τις περιπτώσεις αυτές που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι του Χρήστη ή οποιουδήποτε τρίτου.
  7. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να παρέχει στους Χρήστες πρόσβαση και χρήση άλλων ιστοσελίδων μέσω δεσμών (links), χωρίς αυτό να συνεπάγεται οποιαδήποτε ευθύνη της Εταιρείας για το περιεχόμενο, την ορθότητα ή την πληρότητα  των πληροφοριών και των λοιπών στοιχείων που παρέχονται στις ιστοσελίδες αυτές. Σε κάθε περίπτωση ο Χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τη με οποιονδήποτε τρόπο χρήση των πληροφοριών αυτών.
  8. Η μη εφαρμογή από την Εταιρεία οποιουδήποτε από τους όρους του παρόντος δεν συνιστά παραίτηση από το αντίστοιχο δικαίωμα. Επίσης, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους παρόντες όρους κριθεί από οποιοδήποτε δικαστήριο άκυρος ή μη εκτελεστός, δεν θα θίγεται η ισχύς των υπολοίπων όρων του παρόντος.
  9. Το παρόν διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού  Δικαίου  και στο πλαίσιο αυτό οποιαδήποτε διαφορά προκύψει θα εκδικάζεται από τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Social Media

Ενημέρωση και μέσω facebook, twitter, youtube και linked in!

Εγγραφείτε Τώρα!

2 + 2 =

Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας και την πράξη στο πεδίο!

Share This