Προσδιορισμός συντάξιμων αποδοχών ασφαλισμένων πρώην ΟΓΑ πριν την 1.1.1998

Προσδιορισμός συντάξιμων αποδοχών ασφαλισμένων πρώην ΟΓΑ πριν την 1.1.1998

Για τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης στον φορέα αυτό πριν τη σύσταση του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, δηλαδή προ της 1-1-1998, για τον οποίο χρόνο δεν προβλέπονταν από τη νομοθεσία καταβολή ασφαλιστικών εισφορών...